siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2012 06 13 Marijos diena Šiluvoje: atsiverkime Šventosios Dvasios veikimui. Ukmergės dekanato piligriminė kelionė
Paskelbta: 2012-06-13

Birželio 13 d. Šiluvoje gausūs Ukmergės dekanato ir kitų Lietuvos vietų tikintieji bei dvasininkai šventė Marijos dieną.

Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus paraginti, be savo asmeninių intencijų, piligrimai meldėsi, kad šiandienos žmonės, ieškodami tiesos, teisingumo, maldoje prašytų Viešpaties leisti ramybėje, Marijos užtarimu, atrasti sprendimus.

Eucharistijos liturgijai vadovavo arkivyskupas S. Tamkevičius, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Marijos radijo direktorius kun. K. Kėvalas, kiti kunigai. Tarp jų buvo ir sidabrinio kunigystės jubiliejaus proga arkivyskupo pasveikintas Šv. Gertrūdos bažnyčios Kaune rektorius kun. Vytautas Brilius MIC. Pamaldose giedojo Veprių ir Deltuvos parapijų jungtinis choras, vadovaujamas Stasės Novikienės.

Homiliją sakęs arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog Dievo žodžio skaitiniai leidžia giliau pažvelgti, kaip Šventoji Dvasia veikia žmonių gyvenime. Homilijoje ganytojas pabrėžė dovanai gaunamą tikėjimo malonę, jei tik žmogus yra atviras Šventajai Dvasiai. Buvo primintas Evangelijos pasakojimas, kai Šventajai Dvasiai nužengus ant apaštalų šie iškart su užsidegimu pradeda skelbti Nukryžiuotą ir Prisikėlusį Kristų ir netrukus pasikrikštija keli tūkstančiai vyrų, tapdami pirmaisiais Bažnyčios nariais. Šventoji Dvasia, homilijos žodžiais tariant, padaro svarbiausiąjį darbą žmoguje, jei tik žmogus savo puikybe, savęs aukštinimu nestato jai kliūčių (retsykiais net pamaldūs tikintieji, kaip užsiminta homilijoje, save laiko geriau išmanantys tikėjimo dalykus, nei moko Bažnyčia), bet atsiveria Šventosios Dvasios veikimui.

„Švč. M. Marijos gyvenime lengvai užčiuopiame tą pagrindinę būtiną sąlygą, kad Šventoji Dvasia galėtų mumyse galingai veikti. Tai besąlygiškas nusiteikimas visuomet paklusti Dievo valiai“, – sakė ganytojas, iškeldamas Marijos pavyzdį ir ragindamas prašyti malonės bei užtarimo geriau suprasti, kokie turi būti mūsų tikėjimo ir gyvenimo pagrindai.

Šv. Mišių pabaigoje būrelis pasižadėjusių tikinčiųjų buvo priimti į Šiluvos Švč. M. Marijos draugiją. Po pamaldų Piligrimų informacijos centre ses. Ignė Marijošiūtė MSV surengė konferenciją ir supažindino su pal. Jurgio Matulaičio asmenybe bei dvasingumu.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba