siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2012 08 13 Marijos dieną Šiluvoje: malda už Lietuvos dvasinį atgimimą. Jurbarko dekanato piligriminė kelionė
Paskelbta: 2012-08-13

Rugpjūčio 13-ąją, pirmadienį, Šiluvoje gausus būrys piligrimų šventė Marijos dieną. Drauge su jais melstis turėjo galimybę ir kiekvieną mėnesį iš Šiluvos šią iškilmę transliuojančio Marijos radijo klausytojai beveik visoje Lietuvoje.

Pagrindinės iškilmės vyko 12 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Iškilmingai liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ sveikino Mišias koncelebruojančius vyskupus – Vilkaviškio vyskupą emeritą Juozą Žemaitį MIC, Telšių vyskupą Joną Borutą SJ ir jo augziliarą vyskupą Liną Vodopjanovą OFM, Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį ir būrį kunigų, tarp jų – ir Marijos radijo programų direktorių kun. Kęstutį Kėvalą, kuris meldėsi šio radijo aukotojų intencija.

Buvo pasveikinti ir piligriminę kelionę surengusieji Jurbarko dekanato tikintieji, patarnavusieji klausyklose šio dekanato kunigai bei šv. Mišiose giedoję Jurbarko ir Skirsnemunės parapijų chorai.

Arkivyskupas taip pat pasveikino Šiluvą išvakarėse pasiekusius piligrimus, dviračiais parkeliavusius iš tolimojoje Portugalijoje ir visame pasaulyje garsios Marijos šventovės – Fatimos ir parvežusius kryžių, kuris pastatytas netoli Šiluvos, prie piligrimų kelio. Šis dviračių žygis buvo rengiamas meldžiant Viešpatį, kad visa Europa grįžtų prie savo krikščioniškųjų šaknų.

Iškilmių dalyviai arkivyskupo paraginimu tądien Šiluvoje meldėsi už Lietuvos dvasinį atgimimą, už tai, kad tėvynėje būtų kuo daugiau ne dejuojančių, bet gera daryti siekiančių žmonių, taip pat už artėjančius Seimo rinkimus, kad Viešpats duotų šviesos patiems geriausiems sprendimams, kad jais būtų nesavanaudiškai tarnaujama Lietuvai ir Bažnyčiai.

Homiliją pasakęs arkiv. S. Tamkevičius atkreipė dėmesį į labai gyvą Katalikų Bažnyčioje pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, primindamas artėjančią džiugiąją Žolinę, kai švenčiamas šlovingasis Marijos Ėmimas į dangų. Ganytojas pabrėžė, jog Marija rodo kelią pas Dievą, jos gerbimas tik dar labiau skatina ištikimybę Kristaus Evangelijai.

Homilijoje priminta, jog Bažnyčia visais amžiais susidurdavo su Evangelijoje minimu slibinu, Bažnyčios išsiskleidimas pasaulyje jau buvo aplaistytas pirmųjų amžių krikščionių krauju. Ir šiandien šis blogio slibinas kėsinasi į Bažnyčią, bandydamas niekinti jos skelbiamą tiesą ir moralę, nuolat kėsindamasis žmogaus sielą tarsi žvaigždę nuo dangaus nušveisti į žemės purvą.

„Žvelgiame į Mariją ir žinome, kad jai labai rūpi išgelbėti žmones. Žvelgiame su viltimi, kad ji gali padėti mums likti tomis iš dangaus nenužertomis žvaigždėmis, “ – sakė homiliją užbaigdamas ganytojas.

Šv. Mišių pabaigoje, prieš suteikiant ganytojiškąjį palaiminimą, arkiv. S. Tamkevičius pakvietė piligrimus paskutinį rugpjūčio sekmadienį dalyvauti tradicinėse, nuo sovietmečio rengiamose piligrimų eisenose pėsčiomis į Šiluvą nuo Tytuvėnų ir Dubysos slėnio. Tądien Šiluvoje bus minima Padėkos Viešpačiui už laisvę diena (išsamiau žr. čia >>). Piligrimų kelyje šiemet laukia dvi naujovės: tai 20 Rožinio koplytėlių kelyje nuo Raseinių iki Šiluvos bei rugpjūčio 13 d. pastatytas kryžius, minėtų piligrimų parvežtas iš Fatimos.

Arkivyskupas taip pat pakvietė atvykti į didžiuosius Švč. M. marijos Gimimo atlaidus, kurie šiemet vyks rugsėjo 7–16 d. Išsamią Šilinių programą žr. čia >>.


Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba