siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2012 09 11 Šilinių atlaidai: Lietuvos kariuomenės diena
Paskelbta: 2012-09-11

Fotografija Marijos StanulytėsVasariškai saulėtą atlaidų dieną, rugsėjo 11-ąją, Šiluvoje buvo švenčiama Lietuvos kariuomenės diena. Įvairiu laiku Apsireiškimo koplyčioje, Bazilikoje, sakralioje aikštėje buvo aukojamos šv. Mišios pakviečiant gausiai ir tądien atlaiduose dalyvavusius piligrimus, be savų intencijų ir prašymų, atvežtų Šiluvos Dievo Motinos užtarimui, melstis ir bendromis, aktualiomis šiandien intencijomis: kad Viešpats duotų taiką ir ramybę pasauliui, kad žmonija, tautos ir šalys mokytųsi konfliktus spręsti taikiai. Taip pat melstasi už karius, dalyvaujančius tarptautinėse taikos misijose, už tuos mūsų laisvės kovotojus, kurie atidavė už tėvynę savo gyvybę. Marijos radijas, kaip ir kasdien, suteikė galimybę šiose pamaldose dalyvauti tikintiesiems plačiai Lietuvoje.

Pagrindinėje iškilmių Eucharistijoje, kuri vidudienį buvo švenčiama aikštėje priešais Baziliką, buvo meldžiama Dievo globos Tėvynei, jos dabarčiai ir ateičiai, bei jos gynėjams – Lietuvos kariuomenei, partizanams, savanoriams.

Prieš Eucharistijos pradžią visiems susirinkusiems bei į aikštę iškilmingai atžygiavusiems kariūnams liturginę katechezę vedė kun. Remigijus Montsvilas. Karo kapelionas iškėlė ypač kario širdį atjaučiančios Švč. M. Marijos tikėjimo, meilės, nuolankumo, drąsos, ištikimybės ir tarnavimo pavyzdį. Kariai paraginti artėti prie Dievo Motinos, o per ją – ir prie jos Sūnaus Jėzaus.

Drauge su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vyrų choru „Kariūnas“ (vad. Vytautas Verseckas) ir Karinių oro pajėgų orkestru (vad. Ričardas Kukulskis) Eucharistijos dalyviai, giedodami Loreto Dievo Motinos litaniją, sutiko prie altoriaus atėjusią vyskupų ir kunigų procesiją.

Liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius sveikino koncelebruojančius vyskupus – Lietuvos kariuomenės ordinarą vysk. Gintarą Grušą, Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį ir kunigus karo kapelionus, taip pat sielovadoje tądien patarnaujančius Ukmergės dekanato kunigus.

Arkivyskupas pasveikino ir į iškilmes atvykusius LR Krašto apsaugos ministrę Rasą Juknevičienę, Lietuvos kariuomenės vadą generolą leitenantą Arvydą Pocių, KA ministerijos pareigūnus, kariuomenės padalinių vadus, karininkus, puskarininkius, karius, kariuomenės savanorius, partizanus, šaulius, karių artimuosius, visus piligrimus, atkeliavusius ir pavieniui, ir didesnėmis įvairių bendruomenių – parapijų, mokytojų ir gimnazistų, pagyvenusių žmonių klubų, draugijų ir kt. – grupėmis iš įvairiausių geografinių Lietuvos vietų bei vyskupijų.

Be jau minėtų šios Eucharistijos intencijų, arkivysk. S. Tamkevičius kvietė melstis ir už dabar tarnaujančius kariūnus, už esančius misijose, ir už tuos, kurie žuvo tarnyboje, gindami laisvę ir taikų gyvenimą, už jų artimuosius, šeimas, už tuos karius, kurie yra patyrę sunkių išbandymų, sužeidimų, dėl sveikatos turėjusius išeiti į atsargą.

Vėliau homiliją pasakęs vyskupas G. Grušas jos klausytojų žvilgsnius kreipė į įvairiais titulais gerbiamą Mariją, visų Motiną, užtarėją, tarpininkę, mokytoją ir pavyzdį, kuri yra ir Taikos Karalienė. Pasak Lietuvos kariuomenės ordinaro, karių misija ir yra būti taikdariais, jie tarnauja saugodami taiką ir gindami tėvynę. Homilijoje atkreiptas dėmesys į pal. Jurgio Matulaičio raginimą „Rikiuokitės!“ ir vyskupo šūkį „Nugalėk blogį gerumu“, reiškiančius, jog blogį stabdyti reikia ginama tiesa ir taika. Šioje kovoje Marija yra paguodos šaltinis. Kaip sužeistas vaikas bėga prie mamos, taip ir kariai, žuvusiųjų artimieji, pasak ganytojo, glaudžiasi prie Dievo Motinos Marijos. Ji gydo ir kitas šiandienos žmonių psichologines, dvasines žaizdas ir ypač gilias – tas, kurias padaro nuodėmė.

Vysk. G. Grušas priminė artėjančius Tikėjimo metus. Kariai ir visi piligrimai buvo paraginti pažinti savo tikėjimą, nebijoti jo skelbti ir liudyti, būti taikdariais didžiuose ir mažuose dalykuose, nešti taiką pasauliui ir vieni kitiems pasitikint Dievu – pasak ganytojo, Dievą mylintiems viskas išeina į gera, su juo esančių niekas nenugalės.

Užbaigus liturgiją, padėkos žodį tarė LR Krašto apsaugos ministrė R. Juknevičienė, Lietuvos kariuomenės vadas A. Pocius. Jiems už pagalbą organizuojant jau dešimtąjį piligriminį žygį iš Kryžių kalno į Šiluvą padėkojo Šiaulių vyskupas E. Bartulis.