siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2013 01 25 Ligonių diena Šiluvoje: leisti Dievui veikti mūsų gyvenime
Paskelbta: 2013-01-25

Sausio 25-ąją, drauge su visa Bažnyčia švenčiant Šv. apaštalo Pauliaus atsivertimą, Šiluvoje buvo paminėta ir Ligonių diena. Šiluvos bazilikoje pagrindinėms pamaldoms vadovavo Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso vadovas kun. lic. Ramūnas Norkus, koncelebravo parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas ir vikaras kun. Ramutis Janšauskas. Šiose šv. Mišiose Šiluvos Dievo Motinos, Ligonių Sveikatos, užtarimu, melsta atvykusiems piligrimams, „Marijos radijo“ klausytojams ir visos Lietuvos žmonėms fizinio ir dvasinio išgydymo bei išlaisvinimo, o šv. apaštalo Pauliaus atsivertimo šventėje taip pat prašyta duoti atsivertimo dovaną bei mokyti liudyti jo uolumo pavyzdžiu. Šiose pamaldose, užbaigiant Maldos už krikščionių vienybę savaitę, melsta ir krikščionių susitaikymo malonės.

Homiliją pasakęs Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas kalbėjo apie esminį lūžį šv. apaštalo Pauliaus gyvenime – jo susitikimą su gyvuoju Kristumi. Kaip sakė kun. E. Murauskas, daugybė žmonių būna skaitę apie Dievą, daug žino apie jį, bet jų gyvenime taip ir neįvyksta asmeniškas susitikimas su Viešpačiu.

„Svarbiausia leisti Dievui veikti mūsų gyvenime, nesvarbu, kas jame būtų – liga, nedarbas ar kita bėda“, – sakė kun. E. Murauskas drąsindamas nebijoti, ieškoti susitikimo su Viešpačiu, kurio galybė ypač stipriai reiškiasi žmogaus silpnume. Homilijoje prisimintas palaimintasis Jonas Paulius II, kuris, jau ir sunkiai sirgdamas, tęsė savo apaštalines keliones. Jos, kaip ir vykusi Lietuvoje, paskatindavo daugybės žmonių atsivertimą. Tikintieji paraginti maldoje šauktis Dievo taip, kaip jo iš širdies šaukiasi sunkiai sergantieji, kad malda būtų paprastas, nuoširdus pokalbis su Dievu.

Prieš suteikiant palaiminimą šv. Mišių pabaigoje jų dalyviams kun. R. Norkus palinkėjo būti patrauktiems tos Dievo šviesos, apie kurią savo atsivertimu liudijo šv. apaštalas Paulius.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba