siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2013 03 13 Marijos diena Šiluvoje: tikėjimo kelionėje žvelgti į Marijos pavyzdį
Paskelbta: 2013-03-13

Kovo 13-ąją, trečiadienį, į Šiluvą atvykę piligrimai šventė Marijos dieną. Drauge su jais melstis turėjo galimybę ir iš Šiluvos ją transliuojančio Marijos radijo klausytojai visoje Lietuvoje.

Pagrindinės iškilmės vyko 12 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Šiomis valandomis Vatikane vykstant naujojo popiežiaus rinkimams, iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ kvietė melstis už konklavoje dalyvaujančius kardinolus, be to, padėkoti Dievui ir už popiežių emeritą Benediktą XVI. Eucharistijos dalyviai taip pat buvo paraginti atnaujinti savo širdis šį gavėnios metą bei malda užtarti koncelebruojančius svečius kunigus ir tuos arkivyskupijos dvasininkus, kurie šiomis dienomis Šiluvoje atlieka gavėnios rekolekcijas.

Homiliją sakęs arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas atkreipė klausytojų dėmesį, jog išgyvenami Tikėjimo metai bei jų gavėnia, iškilmės Šiluvoje skatina žvelgti į Dievo Motiną, mąstyti apie jos tikėjimo kelionę. Ši Marijos kelionė prasidėjo angelo žodžių svarstymu širdyje. Pasak vysk. K. Kėvalo, svarstymo nuotaikos šiandien labai trūksta, ją užgožia informacijos gausa, įvairūs rūpesčiai. Ir šiuolaikinį žmogų Marija šiandien moko kantrybės ir nusiteikimo svarstyti pamatinius gyvenimo ir tikėjimo klausimus, noro suprasti Dievo valią ir jai paklusti.

Štai aš Viešpaties tarnaitė, – tokia yra Marijos laikysena. Ji besąlygiškai paklūsta Dievo žodžiui, tiek jos suprastam, tiek ir nesuprastam“, – sakė vyskupas, pabrėždamas ir Marijos kontempliaciją, ir jos veiklų tikėjimą.

Marijos pavyzdžiu savo tikėjimo kelionėje, pasak ganytojo, esame kviečiami garbinti Viešpatį, stiprinti tikėjimą, būti kantrūs jame – tikėjimo kantrybę vainikuos artėjančio Prisikėlimo džiaugsmo tikrovė.

Tikinčiųjų dėmesys buvo atkreiptas į Švenčiausiojo Sakramento adoraciją, kuri padeda ir šiais neramiais laikais stabtelėti prie Viešpaties kojų, paraginta atsiliepti į Lietuvos vyskupų kvietimą šiais Tikėjimo metais ypač dalyvauti nenutrūkstamoje Eucharistijos adoracijoje, kuri kasdien vyksta kurioje nors Lietuvos parapijoje, o nuo kovo 18 d. iki balandžio 15 d. vėl vyks mūsų arkivyskupijoje, žr. tvarkaraštį čia >>. Ši adoracija ir prasidės kovo 18 d. Šiluvos bazilikoje.

Šv. Mišių pabaigoje jų dalyviai plojimais pagerbė gražias kunigystės sukaktis mininčius kunigus – arkivyskupas S. Tamkevičius nuoširdžiai pasveikino 55-erių metų kunigystės jubiliejaus proga mons. jubil. Vincentą Jalinską ir mons. jubil. Lionginą Vaičiulionį, bei 65 metų proga – tėvą jubil. Leoną Zarembą SJ.

Šiluvos parapijos klebono kun. Erasto Murausko kvietimu, pasibaigus šv. Mišioms, piligrimai žiemiškai šaltu oru galėjo sušilti Jono Pauliaus II dvasiniame centre pasivaišindami karšta arbata.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba