siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2013 04 13 Marijos diena Šiluvoje
Paskelbta: 2013-04-15


Balandžio 13 d., šeštadienį, Šiluvos šventovėje susirinkę piligrimai šventė Marijos dieną. Jų atvyko iš įvairių Lietuvos vietų, daug – iš Kauno II dekanato, nes šio dekanato tikintieji tądien surengė piligriminę kelionę. Dekanato kunigai teikė sielovadinius patarnavimus. Pagrindinėse pamaldose giedojo Raudondvario parapijos choras, vadovaujamas Ingridos Kliučiūtės.

Iškilmingai Eucharistijai 12 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo keli Lietuvos vyskupai: Telšių vyskupijos ganytojai – vyskupas Jonas Boruta SJ ir jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC bei Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. Marijos radijo, kuris rengė tiesioginę transliaciją iš Šiluvos visiems Lietuvos klausytojams, programų direktorius kun. Gintaras Blužas OFS meldėsi specialiomis intencijomis už šio radijo savanorius ir aukotojus.

Kauno arkivyskupas liturgijos pradžioje kvietė visus melstis už žemaičius, šiemet švenčiančius 600 metų Krikšto jubiliejų, prašant Viešpatį, kad ši proga padėtų jiems atsinaujinti tikėjimu ir dvasia. Malda buvo pakviesta palydėti ir 50 metų kunigystės jubiliejus švenčiančius arkivyskupijos kunigus: mons. Petrą Meilų, kun. Boleslovą Vairą, kun. Joną Račaitį, kun. Vytautą Kazimierą Pesliaką.

Homiliją sakęs arkivyskupas atkreipė dėmesį į „Marijos „taip“ , į jos atsiliepimą būti pasaulio Gelbėtoja – krikščioniškasis pasaulis jau 2 tūkstančius metų džiaugiasi šiuo Marijos atsliepimu ir klusnumu Dievo valiai.

„Dievas kiekvienam žmogui turi savo planą. Nėra nė vieno žmogaus, kuriam Dievas nebūtų numatęs atlikti tam tikro uždavinio“, – sakė ganytojas, pabrėždamas, kokia bėda ištinka, kai nepaisoma klusnumo Dievui, jo rodomo kelio ženklų. Neklusnumas nuo pat pirmųjų tėvų buvo daugybės žmonijos nelaimių ir nutrūkusios draugystės su Dievu priežastis. Šeimos pašaukimą pasirinkdamas žmogus atsiliepia į Dievo planą, dėl to matome laimingas šeimas, bendruomenes. Bandantys koreguoti Dievo planą, renkasi gundytojo pasilūlymus – taip randasi partnerystės, trūksta darnių šeimų, dėl to ypač kenčia vaikai, augantys ir vaikų namuose.

Kai kurie žmonės renkasi ypatingą pasišventimą Dievui. Jį, dar būdamas tik 22-ejų ir tapdamas Jėzaus Draugijos nariu, pasirinko popiežius Pranciškus. Šiandien visas pasaulis, kaip sakė ganytojas, džiaugiasi jo mokėjimu mylėti silpniausius.

Užbaigdamas homiliją arkivyskupas paragino visus įsižiūrėti į Nazareto Mergelę, melsti Dievo šviesos, kad visi savo pašaukimu laikytųsi evangelinių tiesos, meilės, ištikimybės Viešpačiui gairių.

Po šv. Mišių Šiluvos piligrimų centre atvykusieji galėjo susipažinti su fotografijų paroda apie Šventąją Žemę.

Balandį piligrimai kviečiami atvykti į Šiluvą 26 d., kai bus rengiama Ligonių diena. Nuo balandžio iki spalio mėn. paskutiniais mėnesių penktadieniais Ligonių dienos pamaldos >> vyks ne tik vidudienį, 12 val., bet ir vakarais: 18 val. vakarinės šv. Mišios, o 19 val. Vidinio gydymo pamaldos.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba