siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2013 05 13 Marijos diena Šiluvoje
Paskelbta: 2013-05-13

Gegužės 13-ąją Marijos diena Šiluvoje buvo švenčiama prisimenant Švč. M. Marijos apsireiškimą Fatimoje 1917 m. gegužės 13 d., jos padrąsinimą pasauliui. Kauno arkivyskupo metropolito paraginimu taip pat buvo meldžiamasi už Lietuvą, pavedant Dievo Motinos globai tarnaujančius Bažnyčiai jos vyskupus bei kunigus. Eucharistijos pabaigoje arkivyskupas S.Tamkevičius pasveikino 25-erių metų kunigystės proga kun. Viktorą Aukštakalnį, kun. Arnoldą Valkauską, mons. Artūrą Jagelavičių, kun. Virginijų Veprauską, 20 metų kunigystės proga – mons. Augustiną Paulauską bei kun. Šarūną Leskauską, 10 metų – kun. Edviną Rimavičių.

Vidudienį Šiluvos bazilikoje piligrimai, tarp jų – ir iš Jonavos dekanato, kurio kunigai ir tikintieji tądien surengė piligriminę kelionę, drauge šventė Eucharistiją. Jai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo gausus būrys dvasininkų: tai Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas bei Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, taip pat kelių vyskupijų kunigai.

Homiliją pasakęs vysk. K. Kėvalas atkreipė dėmesį į dabar išgyvenamą labai intensyvų Bažnyčios liturginį laiką, kuris jau artina į Sekmines. Kas taip galingai atsitiko, kad Šventosios Dvasios atsiuntimas visiškai perkeitė Jėzaus mokinius? Pasak vysk. K. Kėvalo, mokinius perkeitė Prisikėlimo žinia ir priimta Šventosios Dvasios galia. Mokiniai ištvermingai meldėsi drauge su Marija – ta valanda buvo maldos rezultatas. Marija buvo Jėzaus artumo ženklas, padrąsinimas, Jo dvasinio veikimo pilnatvė („malonės pilnoji“).

Kas atsitinka šiandien, kad Jėzaus mokiniai pristinga entuziazmo, drąsos, vilties? Atsakymui į šį klausimą, vysk. K. Kėvalas iškėlė Marijos elgesį Kanos vestuvėse, kai ji veikė, pasitikėdama Jėzumi ir paliepdama atnešti vandens indus. Jėzus ir šiandien laukia iniciatyvos: jam reikia širdies, kuri degtų troškimu, kurią jis galėtų pripildyti savo Dvasios.

Klausytojams buvo pacituota charizminio atsinaujinimo judėjimo dalyvių uždeganti patirtis (1967 m.), kai Bažnyčia gavo padrąsinimą melsti Šventosios Dvasios – „mūsų tikėjimas tapo gyvas...“ (pagal Raniero Cantalamessos knygą „Dvasios giesmė“, „Gyvieji akmenėliai“, 2010). Taip pat pakomentuota apaštalo Pauliaus pavojingos kelionės jūroje – jo gabenimo į Romą – istorija (plg. Apd 27) ir  nepalaužiamas apaštalo pasitikėjimas Dievu ( „Aš tikiu Dievu <...> Mus išmes į kokią nors salą“, Apd 27, 25–26), iš to kylanti jo skelbimo pagonims jėga nežiūrint kylančių priešiškumų.

„Ateik, Šventoji Dvasia, Viešpatie Gaivintoja, į mūsų tėvynę, į širdis mūsų brolių ir seserų, kurie išsigandę, kurie nejaučia, kad Tu gali veikti jų gyvenime nuostabius dalykus. Sustiprink mūsų tikėjimą, įkvėpk naują viltį“, – sakė homiliją užbaigdamas vysk. Kęstutis Kėvalas.

Eucharistijos pabaigoje ganytojas nuoširdžiai padėkojo Šiluvos šventovėse tądien giedojusiam Jonavos parapijos chorui bei jaunimo chorui „Balsiukai“ iš Pandėlio. Mokslo metus užbaigiantiems Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso auklėtiniams palinkėta rudenį sugrįžti į seminariją rengtis kunigo tarnystei, o parapijų tikintieji paraginti melstis už Lietuvos jaunimo dienų dalyvius.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba