siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2013 06 13 Marijos diena Šiluvoje: malda už Lietuvos jaunimo dienas ir naująjį Panevėžio vyskupą
Paskelbta: 2013-06-13

Birželio 13 d. Šiluvoje buvo švenčiama Marijos diena. Joje dalyvavo Jurbarko dekanato tikintieji bei sielovadinius patarnavimus teikę šio dekanato kunigai, būrys jaunųjų savanorių ir kitų piligrimų iš įvairių Lietuvos vietų.

Pagrindinės pamaldos buvo švenčiamos vidudienį Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Šv. Mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Marijos radijo programų direktorius kun. Gintaras Blužas OFS, kuris meldėsi už šio radijo rėmėjus bei aukotojus.

Kauno arkivyskupas paragino šv. Mišių dalyvius, be savo asmeninių į Šiluvos Dievo Motinos šventovę atsivežtų prašymų, melstis dviem bendromis aktualiomis intencijomis: kad Viešpats laimintų artėjančias Lietuvos jaunimo dienas ir jos taptų jaunimui nauju žingsniu Viešpaties link; taip pat melstis už naująjį Panevėžio vyskupą t. Lionginą Virbalą SJ, kad Dievas laimintų jo tarnystę.

Homiliją sakęs arkivyskupas atkreipė dėmesį į atmintinas birželio datas. Bažnyčia birželį mini daug žmonių Kristui laimėjusį šv. Antaną Paduvietį, kuris yra Vilkaviškio vyskupijos šventasis globėjas; netrukus Kauno arkivyskupija minės savo dangiškąjį globėją šv. Joną Krikštytoją, parodžiusį žmonėms jų tikrąjį Gelbėtoją Jėzų Kristų.

Birželio mėnuo Lietuvai, pasak ganytojo, yra ir skaudžių įvykių atminimo laikas – 1941 m. birželio 14-ąją 100 tūkst. tėvynę mylėjusių tautiečių gyvuliniuose vagonuose diktatoriaus Stalino valia buvo ištremti į Sibirą .

Homilijoje arkivyskupas priminė Erodą, nuo kurio turėjo gelbėtis ir bėgti į Egiptą, ieškoti sau prieglobsčio Šventoji Šeima. Kodėl žmonės turi vargti ir kentėti?

„Mes irgi turime prisiimti dalį Jėzaus kančios ir aukos. Nerastume nei vieno Jėzaus sekėjo, kuriam nebūtų reikėję kentėti“, – sakė ganytojas, pabrėždamas, jog pats žmogus taip pat turi dalyvauti Dievo plane jį išgelbėti. Bažnyčios nariai turi įnešti savąją dalį į atpirkimo darbą.

Jėzaus sekėjai turi drąsiai, su besąlygiška ištikimybe Dievui priimti blogio iššūkį, kaip jį prisiėmė Švč. M. Marija bei šventieji. Homilijoje arkivyskupas su pagarba minėjo tremtinių kančias ir maldas – tai buvo atsvara tiems nusikaltimams, kuriuose bendradarbiavo dalis tautiečių.

„Prašykime Marijos, kuri tobulai ir atsakingai įsitraukė į Dievo planą, kad ir mes būtume panašūs Viešpaties talkininkai, kokia buvo ji nuo pat Nazareto iki Kalvarijos kalno“, – ragino Šiluvos piligrimus savo homiliją užbaigdamas arkivysk. S. Tamkevičius.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba