siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2013 09 07 Prasidėjo didieji Šilinių atlaidai: Vienuolių ir katalikiškų bendruomenių diena
Paskelbta: 2013-09-07

Dar vasariškai šiltą rugsėjo 7-ąją Marijos šventovėje Šiluvoje prasidėjo didieji Šilinių atlaidai, kuriuose švenčiame Švč. M. Marijos Gimimą, o šiemet kartu minime Tikėjimo metus bei Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejų. Atlaidai truks 9 dienas ir baigsis rugsėjo 15-ąją (visa prograrma >>).

Fotografija Silvijos Knezekytės

Pirmoji diena Šilinėse nuo 2011 metų skiriama pal. Jonui Pauliui II, o šiemet ši diena paminėta ypatingai, drauge su visa Lietuva, kuri šiomis dienomis Vilniuje ir kituose miestuose, ypač popiežiaus lankytose vietose, plačiai švenčia ir su dėkingumu prisimena jo vizito 20-metį. Į atlaidus Šiluvoje Jono Pauliaus II užtarimu melsti gyvo ir tvirto tikėjimo liudijimo šeštadienį rinkosi vienuolinės kongregacijos ir katalikiškos bendruomenės iš visos Lietuvos.

Savo piligrimystę Šiluvoje vienuoliai pradėjo Švč. M. Marijos pasveikinimu Apsireiškimo koplyčioje – joje buvo sugiedotas Akatistas, vienas gražiausių Bažnyčios kūrinių Dievo Motinos garbei. Vėliau saulės nutviekstoje sakralioje aikštėje (joje nuo 2008 m. Šiluvos jubiliejaus piligrimus pasitinka ir Jono Pauliaus II skulptūra) atlaidų dalyviai jungėsi į bendrą Rožinio maldą, kuri yra nauja Šilinių tradicija, o 12 val. čia prasidėjo iškilminga Eucharistija.

Fotografija Silvijos Knezekytės  Fotografija Silvijos Knezekytės

Eucharistijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius sveikino vyskupus, kunigus, ypač gausiai susirinkusius brolius ir seseris vienuolius, Marijos legiono, Gyvojo Rožinio narius, Švč. M. Marijos bei Pal. Jurgio Matulaičio draugijas, „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenę, maldos grupes, įvairias kitas katalikiškas bendruomenes. Kviesdamas dėkoti Viešpačiui už pal. Jono Pauliaus gyvenimo ir tarnystės Bažnyčiai pavyzdį, arkivyskupas pakvietė melstis ir už taiką Sirijoje ir pasaulyje – maldai ir pasninkui šeštadienį viso pasaulio tikinčiuosius su ganytojiškuoju susirūpinimu kviečia popiežius Pranciškus.

Fotografija Silvijos Knezekytės  Fotografija Silvijos Knezekytės

Šv. Mišias koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas bei grupė kunigų iš įvairių vyskupijų. Giedojo jungtinis vienuolių choras, vadovaujamas ses. Liucijos Grybaitės FMA.

 

Homiliją pasakęs Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila kvietė pažvelgti į Jono Pauliaus II tikėjimo kelią, jo kaip Dievo žmogaus liudijimą, kuris ir šiandien gali būti gyvu šaltiniu ir dvasinių vertybių versme, gaivinančia ypač katalikiškas bendruomenes, jų veikimą ir dvasią. Homilijoje pažvelgta į Jono Pauliaus II popiežiškąjį herbą ir šūkį, kurie atspindi visą gyvenimo kelionę lydėjusį pamaldumą Marijai, pasitikėjimą Dievu. Homilijoje pabrėžta pasitikėjimo svarba ir kiekvieno asmens ir bendruomenių gyvenime – kai jaučiamės saugūs, aprūpinti, gali kilti klausimas: o kam tuomet Viešpats?

Minėdamas sykiu ir nepaprastą Jono Pauliaus II veiklumą, jo gausias keliones iki pat žemės pakraščių, Bažnyčios mokymą nepaprastai praturtinusį intelektualinį palikimą, romumą kančioje, ganytojas sakė:

„Sujungdama savo kasdienybėje visus šiuos dalykus – tikėjimą, pasitikėjimą, aktyvų veikimą, kiekviena tikėjimo bendruomenė gali būti stipri, gyvybinga, patraukli, net žavinti. Šių dienų pasaulis tai pastebi, priima, vertina.

Tegul pal. Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje dvidešimtmetis mums duoda naujų stiprių dvasinių impulsų augti tikėjimu, pamaldumu, nesuinteresuota tarnyste. Mokykimės ir iš Švč. Mergelės Marijos, siekime dar didesnio tobulumo“ (visą homiliją skaityti >>).

Vakaro šv. Mišiose aikštėje melstasi už pašaukimus į pašvęstąjį gyvenimą. Liturgijai vadovavo arkivysk. S. Tamkevičius. Homiliją pasakęs vysk. K. Kėvalas atkreipė dėmesį į popiežiaus Pranciškaus raginimą malda ir pasninku stabdyti karo grėsmę Sirijoje. Šios priemonės yra paties Jėzaus nurodytos Evangelijoje kaip veiksminga blogį stabdanti jėga. Kalbėdamas apie pašvęstųjų pašaukimą, ganytojas pabrėžė, jog pašaukimas yra ne tik duotis, bet ir užduotis –  tapti panašiems į Jėzų. Pasišvęsti Dievui yra kiekvieno žmogaus pašaukimas; nepasišvęsdamas Jam, tampa priklausomas nuo kitų žmonių lūkesčių, baimių, neatlieka didžiausio pašaukimo – savo gyvenimu garbinti Viešpatį.

„Drąsos! Ji ateina iš artumo su Viešpačiu. Dievo artumas bet kokį blogį išgina iš pasaulio“, – sakė vysk. Kęstutis, kviesdamas į naktinę vigiliją prie Švenčiausiojo Sakramento melsti už taiką pasaulyje – kad Viešpats perkeistų širdis ir pasaulį.


Fotografija Silvijos Knezekytės  Fotografija Silvijos Knezekytės

Užbaigus Mišias Švč. Sakramentas procesijoje buvo atneštas į Baziliką. Adoracijos maldai, tuo pat metu, kai ji vyko ir Šv. Petro aikštėje su popiežiumi Pranciškumi, vadovavo vysk. Kęstutis Kėvalas, „Naujosios Sandoros“ bendruomenė, Šilainių parapijos maldos grupė, atlaidų savanoriai, nuo vidurnakčio iki pat ryto ištvermingai – Marijos radijas. Bazilika buvo nuolat pilna žmonių.

Kitu laiku aukotose šv. Mišiose – joms vadovavo ir homilijas sakė kun. Erastas Murauskas, kun. Antanas Blužas OFM, kun. Edvinas Rimavičius, kun. Gražvydas Geresionis – Šiluvos šventovėse melsta malonės krikščioniškai gyventi ir skelbti Evangeliją, prašyta tam Šventosios Dvasios įkvėpimo, dėkota už malonę būti Bažnyčios nariais. Giedojo Šiluvos, Kėdainių Šv. Jurgio ir Šv. Juozapo, Kauno Šventosios Dvasios parapijų chorai, „Naujosios Sandoros“ jaunieji giedotojai. Nemaža dalis atvykstančių į Šiluvą piligrimų nori pelnyti tikrąsias atlaidų malones, todėl susitaiko su Dievu atlikdami išpažintį. Klausyklose tądien patarnavo Kėdainių dekanato kunigai.

Šiluvos muziejuje tądien pristatytas naujas fotoalbumas „Šiluvos šventovė“ (išleido „Terra Publika“ drauge su Kauno arkivyskupija). Naujuoju Šiluvą reprezentuojančiu leidiniu, šalia jau turimų „Šiluvos piligrimo vadovo“ , „Jono Pauliaus II piligrimų kelio vadovo“, pasidžiaugė arkivyskupas S. Tamkevičius (pažymėjęs, jog jau kitą savaitę albumas pasieks Čikagą), kalbėjo leidyklos vadovas fotografas V. Kandrotas.

-------------------------------------------------------

Atlaidams išpuošta (ir šiemet ją puošė Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras), maldai ir susitaikymui su Dievu, ramybei ir vilčiai telkianti Šiluvos šventovė sekmadienį lauks pagrindinių iškilmių dalyvių iš visos Lietuvos ir ypač Žemaitijos, šiemet švenčiančios savo krikščioniškojo tikėjimo 600 metų kelią, kad visi drauge dėkotų Dievui už tikėjimo ir Krikšto dovanas – sau asmeniškai ir visai tautai.Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba