siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2013 09 08 Švč. M. Marijos Gimimo iškilmė Šiluvoje. Tikėjimo metų ir Žemaičių Krikšto 600 m. jubiliejaus paminėjimas
Paskelbta: 2013-09-08

Rugsėjo 8-osios sekmadienį Šiluvoje, drauge su visa Bažnyčia švęsdami Švč. Mergelės Marijos Gimimą, tūkstančiai piligrimų iš visos Lietuvos prie altoriaus sakralioje aikštėje priešais Baziliką vidudienį dalyvavo iškilmingose šv. Mišiose ir drauge minėjo Tikėjimo metų ir Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus iškilmes, dėkojo Viešpačiui už kiekvienam krikščioniui ir visai tautai brangias Krikšto ir tikėjimo dovanas.

Fotografija Silvijos Knezekytės  Fotografija Silvijos Knezekytės

Iškilmių Eucharistijai su Lietuvos vyskupais vadovavo, popiežiaus Pranciškaus palaiminimą perdavė ir gaiviu ganytojiškuoju žodžiu piligrimų tikėjimą stiprino apaštališkasis nuncijus Baltijos kraštams arkivyskupas Luigi Bonazzi. Iškilmes transliavo Lietuvos televizija ir radijas (jas komentavo kun. Artūras Kazlauskas) bei nuolat iš Šiluvos transliuojantis Marijos radijas. Iškilmėse giedojęs kamerinis choras „Aidija“ (choro meno vadovas ir dirigentas 2013 m. Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas Romualdas Gražinis) atliko nacionalinės premijos laureato kompozitoriaus Vidmanto Bartulio „Missa brevis“, taip pat lotyniškąjį to paties kompozitoriaus specialiai Tikėjimo metams sukurtą  „Credo“. Vargonavo Jūratė Bundzaitė.

Fotografija Silvijos Knezekytės  Fotografija Silvijos Knezekytės


Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ džiugiai sveikino prie altoriaus procesija atėjusius arkivyskupą Luigi Bonazzi, šv. Mišias koncelebruosiančius kardinolą Vilniaus arkivyskupą emeritą Audrį Juozą Bačkį, Vilniaus arkivyskupą metropolitą Gintarą Grušą, Telšių vyskupą Joną Borutą SJ, Kaišiadorių vyskupą Joną Ivanauską, Vilkaviškio vyskupą Rimantą Norvilą, Vilniaus ir Kauno arkivyskupijų bei Telšių vyskupijos augziliarus vyskupus Arūną Poniškaitį, Kęstutį Kėvalą bei Liną Vodopjanovą OFM, vyskupus emeritus Joną Kaunecką, Juozą Matulaitį, Juozą Žemaitį MIC, Juozą Preikšą, taip pat brolius kunigus. Ganytojas sveikino į iškilmes atvykusius LR ambasadorių JAV Žygimantą Povilionį, Seimo, Vyriausybės narius, Lietuvos Evangelikų liuteronų bei Stačiatikių Bažnyčių vadovų atstovus kunigus, klausyklose tarnaujančius Kauno I dekanato kunigus, taip pat Telšių ir Kauno seminarijų klierikus, nacionalinės televizijos ir radijo vadovus bei darbuotojus, visus tikinčiuosius aikštėje ir dalyvaujančius iškilmėse per radijo ir televizijos transliacijas, visiems primindamas ir pastarojo meto aktualią intenciją: čia, Šiluvoje, melsti ir už taiką Artimuosiuose Rytuose, – kad pildytųsi Viešpaties, o ne žmonių kuriami planai.

Fotografija  Silvijos Knezekytės  Fotografija Silvijos Knezekytės


„Dėkoju Viešpačiui, kad esu su jumis čia, Šiluvoje, ramybės ir malonių vietoje, kur Švenčiausioji Mergelė Marija, kaip tikra Motina, visada laukia mūsų“, – sakė homiliją pradėdamas arkivysk. L. Bonazzi ir jos pradžioje kaip apaštališkasis nuncijus perduodamas popiežiaus Pranciškaus pasveikinimą, meilę, šypseną ir palaiminimą bei patikindamas: Šventasis Tėvas yra čia kartu su visais savo dvasia, kaip drauge yra ir pal. Jonas Paulius II, kuris ir danguje nenustoja rūpintis žemės reikalais bei su meile lydi kiekvieną.

Homiliją pasakiusio arkivysk. L. Bonazzi mintimi, pal. Jono Pauliaus II ir Švč M. Marijos gyvenimo pavyzdžiai ir šiandien padeda atrasti atsakymus į esminius tikėjimo klausimus, kurie, aktualiai kyla ypač šiemet, kai švenčiame Tikėjimo metus: kaip priimti brangiąją tikėjimo dovaną, kaip ja gyventi ir ja skonėtis, kaip įtikėti ir būti palaimintiems; kaip priimti Dievo meilę; kaip tikėti ir tada, kai patiriame sunkumų ir kančios.

„Tikėjimas nėra vien tikėjimas Dievo buvimu. Krikščioniškas tikėjimas – tai tikėjimas Dievo meile“, – sakė arkivysk. L. Bonazzi, pabrėždamas: Dievas myli tokius, kokie esame, myli tose aplinkybėse, kuriose esame. Dievo meilė nėra abstrakti, jos vardas ir veidas yra Jėzus Kristus. Tik per Kristų, per Šventąją Dvasią, gautą per Krikštą, tampame pajėgūs ir patys mylėti.

Pasak apaštališkojo nuncijaus, priimti Dievo meilę – tai reiškia priimti Dievo gailestingumą. Turime priimti Dievo atlaidumą, bet sykiu ir dovanoti atlaidumą iš savo pusės – pirmiausia atleidžiant sau patiems, nebūnant sau negailestingais teisėjais, o paskui atleidžiant ir kitiems: „Tik į Jėzaus Širdį perkeista ir Trejybės ritmu pulsuojanti širdis gali būti pasiruošusi visada atleisti, nugalėti blogį gerumu; rinktis tokius sprendimus, kurie yra plaukimas prieš srovę, sakyti „taip“ arba „ne“, kaip reikalauja Evangelija. Turėti tokią meilę, kuri „visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir viską ištveria“ (1 Kor 13, 7).

„Tegul Viešpats randa mumyse švarių lapų, kuriuose galėtų rašyti istoriją, kurią Jis nori parašyti kartu su mumis, per mus. Tai bus tikrai nuostabi istorija, verta kada nors būti pasakojama kitiems.

O mes, kaip Mergelė Marija, patirsime tikėjimo džiaugsmą ir palaimą: „Palaiminti, kurie įtikėjo, jog išsipildys Viešpaties žodžiai“, – užbaigdamas homiliją linkėjo arkivysk. L. Bonazzi (visas homilijos tekstas čia >>)

Visuotinėje maldoje, popiežiaus Pranciškaus mintimi, prašyta Viešpaties malonės, kad Bažnyčia iš tikėjimą prižiūrinčios taptų ją skleidžiančia šeima, kad Bažnyčia tarnautų savo krikščioniškąsias šaknis pamirštančiai Europai, kad tėvai, ugdytojai ir ypač medikai saugotų žmogaus gyvybę nuo prasidėjimo iki mirties, taip pat kad kiekvienas piligrimas Šiluvoje priimtų kvietimą drąsiai liudyti Evangeliją savo aplinkoje.

Atnašų procesijoje buvo nešama atlaidų savanoriams skiriama liepos mėnesį pasirodžiusi pirmoji popiežiaus Pranciškaus enciklika „Lumen Fidei“ (ką tik išleista Katalikų interneto tarnybos, vertė „Bažnyčios žinios“), Lietuvos seminarijoms skiriama katalikiško mėnraščio „Artuma“ metinė prenumerata.

Šv. Mišių (ypač daug jų dalyvių priėmė ir šventąją Komuniją) pabaigoje, prieš ganytojiškąjį palaiminimą, iškilmių dalyviams, tarp jų ir „Aidijos“ chorui bei šio projekto rėmėjui – Lietuvos kultūros rėmimo fondui, jauniesiems savanoriams nuoširdžiai dėkojęs arkivyskupas S. Tamkevičius dar sutelkė trumpai maldai, pakviesdamas paklausyti Jono Pauliaus II maldos Šiluvoje per Žodžio liturgiją prieš 20 metų, 1993 m. rugsėjo 7-ąją, įrašo.

Fotografija Silvijos Knezekytės  Fotografija Silvijos Knezekytės

Šilinių atlaidų dalyvius arkivyskupas išlydėjo palinkėdamas visiems parsivežti iš Šiluvos ramybės, vilties ir džiaugsmo ir skleisti tai savo aplinkoje – Lietuvoje to šiandien ypač reikia. Be to, paprašė čia patirtą džiaugsmo nuotaika gyventi ir savo namuose, be svaigalų keliamo netikro džiaugsmo.

Fotografija Silvijos Knezekytės

15 val. Šiluvą pasiekė jaunieji kasmetinio tarptautinio piligrimų žygio iš Kryžių kalno dalyviai (apie 800), kurie vadovaujami Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio keliavo čia pėsčiomis nuo rugsėjo 6 d. Jie aikštėje drauge šventė šv. Mišias ir jose meldėsi už Lietuvos jaunimą. Homiliją pasakė vysk. K. Kėvalas.

Fotografija Silvijos Knezekytės Fotografija Silvijos Knezekytės


Fotografija Silvijos Knezekytės  Fotografija Silvijos Knezekytės

Ir vakarais Šiluvą gausiai lanko piligrimai dalyvaudami vakaro šv. Mišiose. Šio sekmadienio vakare šv. Mišioms vadovavęs arkivysk. S. Tamkevičius kvietė, esant Lietuvoje sudėtingai demografinei padėčiai, ypač melstis už pagarbą gyvybei – nuo žmogaus pradėjimo iki natūralios mirties. Vysk. K. Kėvalas savo homilijoje sakė: „Švęsdami Marijos Gimimą, prisimename ir didžiausią žmogaus gimimo stebuklą, kuris yra Dievo lūkestis.“ Buvo priminta kiekvieno krikščionio pareiga jausti atsakomybę už gyvybės kultūrą, šeimos, santuokos vertybių puoselėjimą, ypač mūsų laikų realybėje, kuri darosi visiškai priešinga Evangelijai, purto neįtikėtinais žmogaus gyvybės, gyvenimo vertės išbandymais.

Šv. Mišiose kitu laiku buvo prašyta drąsos liudyti Kristų, malonės nutolusiems nuo tikėjimo. Šv. Mišioms vadovavo ir homilijas sakė mons. Vytautas Grigaravičius, kun. Erastas Murauskas, kun. Kęstutis Rugevičius. Kaip ir kasdien, į Šiluvą atvyksta įvairių muzikos kolektyvų – sekmadienį atlaiduose giedojo Gargždų, Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos, Šiluvos vaikų ir jaunimo chorai, Vadžgirio sakralinės muzikos ansamblis.


Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba