siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2013 09 10 Šilinių kronika: Lietuvos kariuomenės diena
Paskelbta: 2013-09-10

Rugsėjo 10 d. Šilinių atlaiduose melstasi už taiką ir ramybę pasauliui, už karius, kurie dalyvauja taikos misijose. Šią dieną melstasi už karius ir savanorius, kurie gynė Tėvynės laisvę atiduodami savo gyvybę.

 

Švęsti Šv. M. Marijos Gimimo į Kariuomenės dieną Šiluvoje atvyko Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Arvydas Pocius, KA ministerijos viceministras Antanas Valys, LR kariuomenės kapelionų, generolų, karininkų, puskarininkių, karių, šaulių, savanorių, partizanų, taip pat ir svečių iš Vokietijos – kariuomenės ordinariato bei Maltos – kapelionų ir karių.

Drauge su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vyrų choru „Kariūnas“ (vad. Vytautas Verseckas, Vytautas Abaris), grojant Karinių oro pajėgų orkestrui (vad. Ričardas Kukulskis, Remigijus Terminas), gausūs Šiluvos piligrimai, giedodami Loreto Dievo Motinos litaniją, sutiko vyskupų ir kunigų procesiją, atėjusią per aikštę prie altoriaus, kurį šiemet puošia Tikėjimo metų ikona (Kristaus Visatos Valdovo mozaika iš Cefalù miesto katedros Sicilijoje).

Iškilmingai Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Vilniaus arkivyskupas metropolitas ir Lietuvos kariuomenės ordinaras Gintaras Grušas, LR kariuomenės kapelionai ir kapelionai svečiai, kiti kunigai (iš viso per 50 dvasininkų). Ganytojo paraginimu Eucharistijoje melstasi už Lietuvos karius, partizanus, šaulius prašant Dievo globos Tėvynei – kad ją saugantiems niekada nereikėtų panaudoti ginklų prieš priešus.

Homiliją pasakęs Lietuvos kariuomenės ordinaras arkivyskupas G. Grušas atkreipė dėmesį, jog Dievas žmonių atžvilgiu turi savo planus ir nori, kad juo sektume. Iš Senojo Testamento žinome, koks ilgas buvo išganymo istorijos kelias. Tačiau, pasak pranašo Ezekielio, tauta, vaikščiojusi tamsybėse, išvydo skaisčią šviesą. Ši šviesa – tai pats Dievas, galingasis Tėvas, Taikos kunigaikštis. Kariuomenės ordinaras sakė: kad būtų taika, turime padėti Jam viešpatauti, stengtis, kad taika būtų mūsų širdyse ir tarp mūsų.

Taikos kelias, kaip sakė ganytojas, mūsų tėvynėje buvo sunkus, ne vienas už tai paguldė galvas. Esame kviečiami ir šiandien stoti į taikos kelią, padėti ją užtikrinti. Homilijoje atkreiptas dėmesys, kokius galingus, paties Jėzaus naudotus ginklus kovai su blogiu priminė pasauliui popiežius Pranciškus, kviesdamas melstis už taiką ir sykiu atnaujinti tikėjimą, kad malda gali sustabdyti net karus.

„Dievo „matematika“ kitokia“, – sakė arkivysk. G. Grušas, atkreipdamas dėmesį, jog pagal Senąjį Testamentą ne visuomet laimi didžiūnai – Dievas paremia ir mažesniąsias pajėgas.

Homilija buvo užbaigta invokacija Dievo Motinai: „Padėk, Šiluvos Marija, kad pajustume būtinumą kreiptis į Tave ir prašyti Tavo pagalbos, kad mūsų Tėvynėje visada karaliautų Jėzaus taika.“

Be kitų maldavimų, bendruomeninėje maldoje Viešpaties prašyta, kad Lietuva būtų patikima taikos sąjungininke drauge su kitomis pasaulio valstybėmis.


Užbaigdamas Eucharistiją, arkivyskupas už tarnystę kariuomenėje dėkojo ir dalyvavusiems kariūnams, ir šiuo metu tarnaujantiems bei visiems Marijos radijo klausytojams. Ganytojiškasis palaiminimas buvo suteiktas su palinkėjimu, kad į savo dalinius, namus kariūnai parneštų ramybės ir džiaugsmo, turėtų daugiau tikėjimo ir vilties – nuo šių dalykų labai priklauso bendra nuotaika mūsų Tėvynėje.

Į Šiluvą vakarop atvykę piligrimai dalyvavo šv. Mišiose ir, arkivyskupo paraginti, be savo asmeniškų Šiluvos Marijai atvežtų intencijų, meldėsi, kad iškylantys nesutarimai – tarp valstybių, tautų, kaimynų, šeimos narių, bendradarbių – būtų spendžiami taikiai, sunkumuose prašant Viešpaties pagalbos. Homiliją pasakęs kun. Vincas Kudirka pabrėžė: krikščionio ginklas yra ne žmoių išmintis, bet Dievo žodis. Žmogui, labiau nei pažinti, reikia išmokti mylėti, pakęsti kitų silpnybes, ydas, priimti kitus su meile.

Piligrimų sielovadoje rugsėjo 10 d. tarnavo Ukmergės dekanato kunigai, daug piligrimų Šiluvoje ir tądien susitaikė su Dievu atlikdami išpažintį. Šv. Mišias aukojo, homilijas sakė kun. Rimantas Laniauskas, kun. Norbertas Martinkus, diak. Robertas Urbonavičius. Giedojo Lietuvos geležinkelininkų choras „Draugystė“, savanorių choras „Margiris“, Panevėžio šaulių choras „Aukštaitis“, Ukmergės Švč. Trejybės parapijos choras.


Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba