siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2013 09 14 Šilinių kronika: Šeimų ir jaunimo, mokyklų, kolegijų ir universitetų diena
Paskelbta: 2013-09-14

Rugsėjo 14-ąją, Šilinių atlaiduose švenčiant Šventojo Kryžiaus Išaukštinimą, intencija, kuri vienijo atvykusius piligrimus, be atsivežtų asmeninių prašymų, buvo malda už jaunus žmones bei šeimas, Lietuvos visuomenės ir Bažnyčios ateitį. Malda už šeimas buvo lydima prašymo laiminti tas, kurios įsivaikina našlaičius vaikus arba šiuo metu laukia gimsiančio kūdikio, taip pat tas šeimas, kurios patiria sunkumų. Jaunimui bei jo ugdytojams melsta Šventosios Dvasios dovanų, malonės atpažinti savo pašaukimą.

Fotografija Silvijos Knezekytės  Fotografija Silvijos Knezekytės

Prieš pagrindinę iškilmingą Eucharistiją erdvioje Šiluvos aikštėje Lietuvos moksleivius, studentus, jų mokytojus ir dėstytojus, šeimas su vaikais, Santuokai besirengiančius sužadėtinius – šią gausią kelių tūkstančių jaunatvišką ir džiaugsmingą piligrimų minią bendrystei prie Viešpaties stalo savo katecheze kvietė kun. Artūras Kazlauskas, primindamas visiems, kokia svarbi ir gyvenime yra bendrystė prie stalo ir kaip trukdo bendrumui nesusikalbėjimas tarp žmonių jų darbo, mokymosi, Bažnyčios bendruomenėse, šeimose. Pats Jėzus rodė bendrystės prie stalo patirtį, ateidamas prie esančių čia. Mėgautis vieni kitų artumu, pažinti vieni kitų širdis, mokytis klausyti ir mokytis pasakyti – tai, pasak kun. A. Kazlausko, yra bendravimo džiaugsmas ir pagrindas.

Fotografija Silvijos Knezekytės Fotografija Silvijos Knezekytės

Pradėdamas iškilmes, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius sveikino Eucharistiją koncelebruojančius Kaišiadorių vyskupą emeritą Juozą Matulaitį, mokymo įstaigų kapelionus kunigus, taip pat gausius Eucharistijos dalyvius: visų vyskupijų Šeimos centrų, Jaunimo centrų, Katechetikos centrų darbuotojus ir savanorius, katalikiškų ir kitų Lietuvos bei Punsko krašto vidurinių mokyklų, gimnazijų bendruomenes, kelias aukštąsias mokyklas ir kolegijas, Kauno krašto ateitininkus, šeimas, tėvus, sužadėtinius, gausesnes parapijų piligrimų grupes iš pačių įvairiausių Lietuvos kampelių.

Arkivyskupas pakvietė visus melstis už Lietuvos vaikus, jaunimą, šeimas, sužadėtinius, ugdytojus ir ugdymo bendruomenes, kad visi drąsiai atsivertų Kristui, kad Viešpats būtų jų gyvenime kaip vėliava.

Šv. Mišiose giedojo Kauno kamerinis choras „Te Deum“, vad. Audrius Petrauskas.

Homiliją sakęs arkivyskupas S. Tamkevičius atkreipė dėmesį, kad Kryžiaus Išaukštinimo šventė primena Jėzaus laisva valia prisiimtą kančios dalią. Deja, šiandien bėgama nuo kančios, nuo skaudžių patirčių – siekiama ne tik išvengti kryžiaus, bet ir bet kokia kaina pasiekti malonumą. Šiandien bijoma ne tik kančios – bijoma santuokinio įsipareigojimo, bijoma net vaikų, norima šeimos gyvenimo be kryžiaus.

„Apmąstome begalinę meilę Dievo meilę, spinduliuojamą nuo kryžiaus“, – sakė ganytojas, primindamas, kaip svarbu šiandien visiems ir ypač jauniems žmonėms susiorientuoti, kas neša tikrą džiaugsmą – tam, popiežiaus Pranciškaus žodžiais tariant, reikia leistis vadovaujamiems Jėzaus meilės, kuri teikia viltį, išplečia gyvenimą, padeda atrasti tikrąjį pašaukimą mylėti. Šeimų ir Bažnyčios rūpestis – ugdyti ir brandinti jaunų žmonių tikėjimą.

„Savo malda paremkime visas geras iniciatyvas ir pastangas išsaugoti ir stiprinti šeimas. Labai džiugina jaunos šeimos, kurios jungiasi į įvairius šeimų sąjūdžius, panašius į Nazareto šeimas, ar kitokiu būdu vienos kitas remia ir stiprina. Džiugina, kad jaunos šeimos buriasi, ieško dvasinės atramos rekolekcijose ir įvairiuose dvasiniuose susitikimuose. Šiandieniame pasaulyje labai svarbu nelikti vienam, nelikti šeimai vienai, bet eiti per gyvenimą su vienminčiais, vieni kitus stiprinant“, – sakė homiliją (visas tekstas čia >>) užbaigdamas arkivyskupas.

Po homilijos ir bendruomeninės maldos sutuoktiniai, tądien atvykę į atlaidus dėkoti Dievui už Santuokos sakramentu teikiamas malones, buvo pakviesti atnaujinti savo Santuokos pažadų meldžiant Viešpatį, kad šis padėtų juos tesėti visą gyvenimą.

Fotografija Silvijos Knezekytės  Fotografija Silvijos Knezekytės

Iš Šiluvos su ganytojiškuoju palaiminimu ganytojas linkėjo parsivežti į namus daugiau ramybės, džiaugsmo, vilties ir meilės, kad gyvenime būtų kuo mažiau nuodijančio egoizmo ir daugiau dėmesio šalia esančiam žmogui.

 

 Fotografija Silvijos Knezekytės  

Šiluvą pavakare pasiekė 400 Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro surengto jaunimo žygio „Tikiu į...“ dalyvių, kurie vidudienį iš Žaiginio parapijos iškeliavo į 7 kilometrų piligrimystę pėsčiomis. Jaunieji piligrimai, šitaip jaunatviškai paliudiję savo tikėjimą, vėliau Šiluvos bazilikoje dalyvavo Sutaikinimo pamaldose

Atvykstantiems į Šiluvą piligrimams patarnavo Raseinių dekanato kunigai. Jie klausė išpažinčių, Mišias aukojo kun. Gintas Leonavičius, kun. Erastas Murauskas. Giedojo Šiluvos, Vilijampolės parapijų chorai.

15 val. atvykstančių piligrimų visada gausiai lankomoje Apsireiškimo koplyčioje surengtas sakralinės muzikos koncertas (atlikėjai Rūta Skučienė, Jurga Šalčiūtė bei styginių trio „Con Vios“).

Tą vakarą Šiluva buvo pilna jaunimo, vakare jis dalyvavo šv. Mišiose. Giedojo 2013 LJD liturginis choras.

Nešviečia saulė, bet šviečia jūsų širdys“, – sveikino jaunimą, ypač dalyvusį piligriminiame žygyje, Kauno arkivyskupas, išreikšdamas savo, kaip vyskupo, norą ir maldos pažadą: melstis už jaunimą, kad jis pradėtų rimtą tikėjimo kelionę ir taptų geru Lietuvos ateities kūrėju.

Homiliją jaunimui pasakęs kun. Ramūnas Norkus pakomentavo kelis Dekalogo – ne 10 įsakymų, bet iš tiesų Dievo meilės žodžių, išėjusių iš Dievo lūpų žmogaus laimei – įsakymus, kurie nevaržo žmogaus laisvės, bet, atvirkščiai, neša ramybę, saugumą. Bažnyčia ne varžo, bet irgi trokšta tikros laimės žmogui – moko susilaikyti, gerbti kitą, išmokti draugauti. Jaunimas paragintas su valia ir užsispyrimu skaityti Šventąjį Raštą, pamatyti jo atgarsius kasdienybėje.

Vakare Šiluvoje vyko jaunimo koncertas (išsamiau apie Jaunimo žygį >>).


Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba