siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2006 09 10 Šiluvos bazilikoje popiežiaus karūnomis iškilmingai vainikuotas Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas
Paskelbta: 2007-07-18

Rugsėjo 10-ąją, sekmadienį, Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo atlaiduose švęsta Šeimų diena. Piligrimų minios tądien rinkosi į Šiluvą dalyvauti neeiliniame Bažnyčios gyvenimo įvykyje – Dievo Motinos pagerbime, naujomis karūnomis vainikuojant malonėmis garsėjantį jos paveikslą Šiluvos bazilikoje. Dvi – Dievo Motinai ir Kūdikiui skirtas – aukso karūnas pašventino popiežius Benediktas XVI Lietuvos vyskupų vizito ad limina Romoje metu birželio mėn.

Paveikslo vainikavimo ceremonija vyko Eucharistijos liturgijos pradžioje. Pasidalijęs džiaugsmu apie šį visai Lietuvos Katalikų Bažnyčiai ir tądien pamaldose dalyvavusiems piligrimams džiugų vainikavimo įvykį, arkivyskupas S. Tamkevičius pranešė apie popiežiaus Benedikto XVI šia proga atsiųstą sveikinimo telegramą. Ją perskaitė arkivyskupo augziliaras vyskupas dr. Jonas Ivanauskas. Kauno arkivyskupui adresuotoje telegramoje Šventasis Tėvas pranešė dvasia dalyvaujantis šiame džiugiame, bendruomenės tikėjimą stiprinančiame įvykyje ir suteikė jo dalyviams apaštališkąjį palaiminimą.

Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslą didžiajame bazilikos altoriuje karūnavo arkivyskupas S. Tamkevičius. Ceremonijoje dalyvavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Telšių vyskupas Jonas Boruta, Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Juozas Tunaitis, vyskupai emeritai Juozas Žemaitis, Juozas Preikšas, Romualdas Krikščiūnas, taip pat LVK generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas, didelis būrys kunigų iš įvairių Lietuvos parapijų.

Homiliją pasakęs arkiv. S. Tamkevičius, pabrėžė du svarbiausius šios atlaidų dienos momentus. Pasak ganytojo, pirmuoju – paveikslo vainikavimu karališkomis karūnomis – išreiškiame pagarbą Dievo Sūnaus ir Karaliaus – Mesijo Motinai; pagerbiame Mariją, kurią popiežius Paulius VI yra pavadinęs žymiausia Bažnyčios nare, geriausia, rinktine jos dalimi, ir trokštame, kad ji taptų kiekvieno Šiluvos piligrimo ir kiekvieno lietuvio Karaliene. Priminęs susirinkusiems, jog tądien atlaiduose pagerbiamos šeimos, vaikai, arkivyskupas išreiškė skausmą dėl Lietuvos šeimų, kenčiančių nuo sekuliarizacijos vėjų, valstybės paramos stokos, visuomenės tolerancijos seksualinių iškrypimų ir seksualinės laisvės atžvilgiu bei jos nepagarbą daugiavaikėms šeimoms. Didžiule nelaime šeimoms ganytojas pavadino partnerystės įteisinimą, alkoholizmo skatinimą palankiais įstatymais. Arkivyskupas sakė, jog sunkiai sergančias šeimas šiandien išgydyti gali tik gilus tikėjimas, ir kvietė pavesti jas bei Lietuvos vaikus Šiluvos Karalienės globai (visą arkivyskupo homilijos tekstą skaitykite: http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,479).

Liturgijos pabaigoje arkivyskupas nuoširdžiai padėkojo visiems pamaldų dalyviams, jungtiniam Kauno m. parapijų chorui (vadovė Vita Vaitkevičienė), ypač Lietuvos televizijai ir Marijos radijui, tiesiogiai transliavusiems pamaldas, o labiausiai – iškilmėse ištvermingai dalyvavusiems vaikams. Mišių pabaigoje vyskupai suteikė visiems ganytojišką palaiminimą, o vaikus palaimino kiekvieną atskirai.

Tądien Šiluvos atlaiduose buvo ypač daug vaikų: mat vyko speciali jų programa. Nuo pat ryto vaikai ėjo piligriminį žygį aplink miestelį giedodami ir kalbėdami rožinį. Prie Apsireiškimo koplyčios mažuosius piligrimus sutikęs arkiv. S. Tamkevičius palinkėjo jiems užaugti gerais katalikais. Vaikų ir jaunimo giesmės dar skambėjo ir po šv. Mišių prie bazilikos vykusiame giesmių Marijos garbei festivalyje.

Skambiomis giesmėmis netrukus prisijungė beveik tūkstantis jaunųjų piligrimų, vaudovaujamų Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio. Sekmadienio popietę jie pasiekė Šiluvą po trijų dienų piligriminio žygio (šiemet – jau ketvirtojo) iš Kryžių kalno. 16 val. drauge su kitais kitais keliais tūkstančiais Šiluvos maldininkų jie dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo arkivyvskupas S. Tamkevičius bei vyskupai R. Norvila, E. Bartulis, J. Kauneckas; melstasi už atsakingą jaunimo rengimąsi šeimos gyvenimui. Homiliją pasakęs LVK Jaunimo tarybos pirmininkas vysk. Rimantas Norvila kvietė jaunuolius, „Dievo malonės sustiprintus ir praturtintus, visa širdimi pasiryžti Viešpatį ir Jo malones vertinti labiau už viską gyvenime", linkėjo „suprasti, kad niekur žmogus nesuras didesnės laimės, kaip tik artimoje bendrystėje su Dievu ir savo artimu" (visą homilijos tekstą skaitykite: http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,481).

Sekmadienio vakaro šv. Mišiose Šiluvos bazilikoje buvo meldžiamasi už vienišus žmones, kad jie išliktų draugystėje su Viešpačiu.

Manoma, kad pagrindinę Šilinės atlaidų dieną Šiluvoje lankėsi per keliasdešimt tūkstančių maldininkų (Komuniją tądien priėmusiųjų būta arti dešimties tūkstančių).

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt