siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2014 01 13 Marijos diena Šiluvoje: malda už gynusius Lietuvos laisvę ir tuos, kurie šiandien kuria Tėvynės gyvenimą
Paskelbta: 2014-01-13

Sausio 13 d. gausus būrys piligrimų Šiluvoje šventė Marijos dieną. Tarp atvykusių maldininkų iš įvairių Lietuvos vietų buvo ir gausūs piligriminę kelionę į Šiluvą surengę Kėdainių dekanato tikintieji, taip pat čia atvykę Šiaulių, Kelmės, Telšių, Raseinių apskričių policijos komisariatų darbuotojai. Sielovadinius patarnavimus piligrimams teikė, šv. Mišias aukojo Kėdainių dekanato kunigai.

Iškilminga pagrindinė Eucharistija buvo švenčiama Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Jai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Giedojo Kėdainių Šv. Jurgio parapijos choras.

Šioje ypatingoje Marijos šventėje, kai visoje Lietuvoje minima Laisvės gynėjų diena, sveikindamas brolius kunigus, visus piligrimus vyskupas E. Bartulis pakvietė malda paminėti Sausio 13-ąją, melstis už žuvusius laisvės kovotojus, už brangią Tėvynę Lietuvą, jos žmones, taip pat už Lietuvos vadovus, kad jie vestų tautą laisvės keliu.

„Šiandien pagerbiame tuos 14 žuvusiųjų, kurie nepabūgo mirties, atidavė gyvybę už laisvę ir tiesą. Jie mūsų tautos didvyriai“, – sakė vysk. E. Bartulis, savo homilijoje su pagarba atsiliepdamas apie visus žmones ir ypač tuos, kurie drąsiai gina Tėvynės reikalus ir už juos aukojasi tikėjimo šviesoje. Dievo stebuklu vyskupas pavadino prieš 23 metus apgintą laisvę, nes jėgos buvo nelygios. Homilijos žodžiais tariant, tai buvo „Dievo meilės planas mūsų Tėvynei“.

Tačiau, kaip pabrėžta homilijoje, šiandien Lietuvai dar labai reikia Dievo meilės, ištikimybės dvasios, atsivertimo, reikia išgirsti, ką kalba Viešpats, ir ne klaidžioti, bet drąsiai eiti tikėjimo ir meilės keliu. Neturėdami tokios vilties, neturėdami iš kur jos pasisemti, žmonės neretai klimpsta į priklausomybių nuo alkoholio, lošimų liūną, daug žmonių, kaip rodo statistikos, renkasi savižudybės kelią.

Savo homilijoje Šiaulių vyskupas iškėlė vienintelę išeitį – tai atnaujintą maldos gyvenimą bendruomenėse, šeimose. Ganytojas kvietė melstis už klystančius žmones, kad jie atsiverstų, ypač ragino tikinčiuosius užmesti tiesos ir meilės, maldos tinklus, kad kuo daugiau sielų patrauktų Viešpačiui ir amžinybei.

Bendruomeninėje maldoje, be kita ko, tądien Šiluvos Dievo Motinos užtarimu maldauta Viešpaties padėti visiems Lietuvos piliečiams ir vadovams ugdyti ir ginti gyvybės kultūrą, branginti laisvės, vienybės idealus, taip pat melstasi už šeimas ir jaunimą, kad jie atsilaikytų prieš šiandienius iššūkius, kūrybiškai dalyvautų visuomenės ir Bažnyčios gyvenime, kad Bažnyčios nariai suvoktų savo pašaukimą liudyti ir skelbti Gerająją Naujieną.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba