siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 08 13 Ukmergės dekanato piligriminė kelionė į Šiluvą
Paskelbta: 2007-08-20

 
Rugpjūčio 13-tą Šiluvoje Marijos dieną paminėjo gausiai susirinkę Ukmergės dekanato tikintieji, atvykę organizuotai ir pavieniui bei dalyvavę iš anksto sudarytoje maldingos dienos programoje. Jau tapo įprasta, kad dekanatų piligrimai dalį kelio ne važiuoja, o nukeliauja pėsčiomis. Kėdainių, Jonavos, Kauno I ir II dekanatų piligrimai keliavo nuo Katauskių gyvenvietės. Ukmergiškiai karštą vasaros dieną ištvermingai su malda ėjo šilu iki Šiluvos bazilikos (čia rengiamas nuolatinis Piligrimų kelias). Procesijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Iš pat ryto Marijos užtarimo, fizinės ir dvasinės sveikatos prašančios maldos ukmergiškių lūpose skambėjo gausiai piligrimų lankomoje Apsireiškimo koplyčioje. Čia Rožiniui vadovavo Ukmergės Švč. Trejybės parapijos altaristas kun. Antanas Jokūbauskas, o šv. Mišias aukojo tos pačios parapijos klebonas kun. Petras Purlys.

Kai prie anksčiau į Šiluvą atvykusių maldininkų prisijungė atkeliavusieji pėsčiomis, Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje (joje, kaip ir aikštėje priešais baziliką, vyksta atnaujinimo darbai)) visi norintys netilpo ir daug žmonių liko melstis šventoriuje. Pusvalandį prieš pagrindines šv. Mišias buvo adoruojamas Eucharistinis Jėzus; adoracijai vadovavo Pašilės šv. Barboros parapijos klebonas kun. Kazys Gražulis. Trumpą katechezę vedė Ukmergės šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos vikaras kun. Saulius Pavalkis.

12 val. pradėtai švęsti iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Koncelebravo Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, dekanato dvasininkai. Arkivyskupas pasveikino dekanate tarnaujančius kunigus, gausiai susirinkusius šių kraštų tikinčiuosius, valdžios, žiniasklaidos atstovus. Penkiolika parapijų jungiančio Ukmergės dekanato maldininkų būryje buvo rajono Tarybos nariai Regimantas Baravykas ir Rolandas Janickas, Seimo narė Loreta Graužinienė, miesto seniūnas Stasys Jackūnas, Policijos komisariato viršininkas Arvydas Paknys, kai kurių bendrovių vadovai. Išsakydamas maldos intencijas arkivyskupas paminėjo šio krašto žmonių reikalus bei Marijos radijo klausytojus, kurie savo malda turi galimybę būti kartu.

Per homiliją ganytojas priminė žemiškąją Marijos kelionę, kurioje ji patyrė skausmo, išbandymų, skurdo ir kančios. Marija turėjo iškęsti savo Sūnaus mirtį ant kryžiaus ir neprarasti pasitikėjimo Dievu. „Ir mes galėtume daug ištverti, jei atmintume svarbiausią Marijos gyvenimo nuostatą: suvokiant savo silpnumą nenustoti pasitikėti Dievo vedimu“, – kalbėjo ganytojas. Jis linkėjo ne smėlyje kurti tautos ir savo asmenišką gyvenimą, savo viltis dėti ne į save, bet į Viešpatį, kad jis neleistų joms sudužti. Ganytojas kvietė čia, Šiluvoje, prašyti svarbiausio – dvasinės sveikatos, o savo gyvenimą grįsti Marijos, kuri žemiškos kelionės pabaigoje buvo išaukštinta Viešpaties garbėje, pavyzdžiu.

Po šv. Mišių, kurių metu giedojo jungtinis Ukmergės dekanato parapijų choras (vargonininkės Dalia Sližytė, Aurelija Sinicienė ir Regina Ališauskaitė), piligrimai dalyvavo agapėje Jono Pauliaus II namuose.

Nors Ukmergės dekanatas labiausiai arkivyskupijoje nutolęs nuo Šiluvos, pasak dekano kun. Gintauto Kabašinsko, į Šiluvą vyko šimtai rajono gyventojų. Iš Ukmergės važiavo aštuoni autobusai, bent po vieną – iš visų parapijų. Atsirado geradarių, skyrusių žmonėms transportą. Piligrimai dėkingi uždarosioms akcinėms bendrovėms „Ukmergės versmė“ ir „Izobara“, rajono savivaldybei.

Tą pačią dieną Dvasiniame centre pristatyti meniniai darbai, sukurti rugpjūčio mėnesio pradžioje Šiluvoje vykusio plenero „Signum sacrum“ dalyvių. Plenerą rengė menininkų asociacija „Idėjų upė“. Profesionalių menininkų kūriniai religinėmis temomis bus eksponuojami atvykstantiems piligrimams, numatoma rengti jų parodas ir kituose miestuose.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnybos ir Ukmergės dekanato informacija