siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2014 03 13 Marijos diena Šiluvoje. Šv. Jono Bosko relikvijų pagerbimas
Paskelbta: 2014-03-13

Kovo 13-ąją Šiluvoje, švenčiant Marijos dieną, buvo sutiktos ir Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje pagerbtos nuo kovo 2 d. Lietuvoje keliaujančios šv. Jono Bosko relikvijos. Tą dieną Marijos šventovė Šiluvoje sulaukė ypač daug piligrimų iš visos Lietuvos, daug jų atvyko, surengdami piligriminę kelionę, iš Jonavos dekanato parapijų. Šio dekanato kunigai patarnavo klausyklose teikdami Atgailos sakramentą.

Pilnutėlėje bazilikoje vidudienį iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, kun. Jacekas Paszenda SDB, Marijos radijo programų direktorius kun. Gintaras Blužas OFS, daugiau kaip 30 kunigų, kurie kaip tik šiomis dienomis Jono Pauliaus II dvasiniame centre Šiluvoje kartu su ganytoju atlieka trijų dienų rekolekcijas. Giedojo Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos choras, vadovaujamas Egidijaus Obrikio.

Šv. Jono Bosko relikvijų kelionės Lietuvoje koordinatorius kunigas salezietis Jacekas Paszenda SDB savo homilijoje sakė, jog į Šiluvą tądien atvyko ypatingas piligrimas – šv. Jonas Boskas, savo gyvenimo pavyzdžiu turintis ką pasakyti kunigams, jaunimui, šeimoms. Jono Bosko gyvenimą nuo pat vaikystės lydėjo ypatinga Švč. M. Marijos globa. Marija buvo jam gidė ir mokytoja, paskyrusi ir užtarusi jo gyvenimo uždavinį padėti vaikams ir jaunimui, kurie neturėjo gerų tėvų ir gero pavyzdžio.

Žvelgdami į šv. Mišių Dievo žodį (Mt 7, 7–11) – „Prašykite, ir jums bus duota...“– ir šv. Jono Bosko gyvenimą, kaip pabrėžė kun. J. Paszenda SDB, akivaizdžiai matome paskatinimą prašyti Dievą, su pasitikėjimu patikėti jam visus rūpesčius taip, kaip vaikai prašo tėvo. „Pasitikėjimas Dievu yra pati tikriausia malda“, – sakė kunigas salezietis, atkreipdamas dėmesį, jog šv. Jonas Boskas tai darė visą gyvenimą, ir Dievas jį laimino. Jonas Bosko šventumo pavyzdys labai paprastas: tai nuoširdžiai atliekamos pareigos, geri darbai ir malda.

Šv. Jonas Boskas, viską daręs dėl sielų išgelbėjimo, kunigams šiandien primintų jų didžiausią rūpestį ir paskyrimą – labiausiai rūpintis žmonėmis, jų išganymu. Jaunimui šiandien šventasis tartų: darykite viską, ką norite, tik nedarykite nuodėmės, ir būsite laimingi. Lietuvos šeimos, jaunimo ugdytojai, kaip pabrėžta homilijoje, gali melsti šv. Jono Bosko užtarimo, pagalbos ir pavyzdžio auklėjant vaikus ir jaunimą.

Po šių šv. Mišių, dar valandėlę pagerbę šventojo relikvijas, paprašę jo užtarimo savo reikalams, tikintieji  išlydėjo jas į Šiaulių vyskupiją. Relikvijų piligrimystė baigsis kovo 16 d. Telšių vyskupijoje.

--------

Šiluvoje piligrimai ypač laukiami paskutinį mėnesio penktadienį, kovo 28 d., atvykstant į Ligonių dienos pamaldas (nuo balandžio mėnesio jos jau bus rengiamos ir vakarais).

Balandžio mėnesį Marijos diena Šiluvoje bus švenčiama 14 d., Didžiosios savaitės pirmadienį (nes balandžio 13 d. yra Verbų sekmadienis).


Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba