siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 08 15 MARIOLOGINIS kongresas Pažaislyje
Paskelbta: 2007-08-20

Rugpjūčio 15 d., švęsdama Švč. M. Marijos Ėmimą į dangų, Kauno arkivyskupija šventė ir Mariologinį kongresą. Šis kongresas – didžiausia beveik metus trunkančio, daugelyje arkivyskupijos parapijų įsibėgėjusio ir daugybę tikinčiųjų jau palietusio dvasinio pasirengimo Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejui šventė. Mariologinis kongresas vyko seserų kazimieriečių globojamame Pažaislio vienuolyne. Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčioje vyko konferencijos, evangelizacinė programa, aikštėje prie bažnyčios švęsta kongreso kulminacija – iškilminga Eucharistijos liturgija.

Mariologinio kongreso programa iš pradžių jo dalyvius pakvietė į teologinę ir istorinę konferencijas. Vilniaus kunigų seminarijos rektorius kun. lic. Robertas Šalaševičius savo pranešime „Marijos bendradarbiavimas išganyme“ aptarė Marijos bendradarbiavimą su Dievu žemiškajame gyvenime ir po Dievo Motinos paėmimo į dangų. „Marijai pačiai nereikia išganymo, nes ji buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės“, – sakė prelegentas, kartu atkreipdamas dėmesį, kad jos gyvenimas vis dėlto buvo procesas, augimas malone; taigi ir mes, taip pat žmonės, esami vedami Dievo malonės, kad pasirengtume su juo gyventi amžinybėje. Kun. R. Šalaševičius pabrėžė, jog Dievo Motinos pavyzdžiu ypač moterys gali atrasti savo pašaukimą ir būdą dalyvauti išganymo plane, o pati Marija – ženklas mums, kad kiekvienas žmogus Dievui savas, kiekvienam jis dovanoja išganymą ir dangišką Motiną. Istorinį pranešimą „Marijos apsireiškimas Šiluvoje“ skaitė dr. Liudas Jovaiša (VU, Vilniaus kunigų seminarija). Prelegentas išsamiai aptarė seniausią žinomą istorinį šaltinį apie apsireiškimą Šiluvoje – XVII a. vid. kan. M. Svietkausko pasirašytą pasakojimą lenkų kalba. Pasak mokslininko, dokumentas patvirtina istorinį apsireiškimo faktą, nepaisant kai kurių jo skaičių, datų problemų. Istorikas L. Jovaiša tvirtino, jog mokslinių tyrinėjimų tikslas – „apvalyti pirminį tekstą nuo istorinių apnašų tam, kad Šiluvos Marijos žinia, nepavaldi istorijos dėsniams, tačiau skirta visiems laikams, suspindėtų visu grožiu“ ir būtų „mūsų priimta kaip mums skirtoji“.

Dar prieš šias konferencijas pranešimų autorius pristatęs ir kongreso programą vedęs kun. Artūras Kazlauskas visus norinčius, ypač jaunuosius kongreso dalyvius, pakvietė į šiaurinį vienuolyno kiemelį pasižiūrėti nuotaikingo cirko grupės pasirodymo, kurį surengė saleziečių globojamas jaunimas. Pacų koplyčioje demonstruotas dokumentinis filmas apie Šiluvą.

Dalyvavusieji konferencijose mielai liko ir evangelizacinėje programoje, kartu su jaunųjų šlovintojų grupe iš Kauno šlovino Viešpatį giesme. Po unikalios Pažaislio bažnyčios skliautais aidėjo entuziastingas ir nuoširdus svečio iš Belgijos Jozepho Bastino kvietimas Marijos pavyzdžiu skelbti pasauliui Viešpaties meilę, liudyti ją kitiems. „Dievas yra mūsų Tėvas, o Marija – evangelizacijos žvaigždė, tad ko mes turėtume bijoti? “– retoriškai klausė kalbėtojas, gyvai kviesdamas atsiliepti į Jėzaus „Trokštu“ ir padėti taip pat trokštančiam pasauliui atsigaivinti Gyvuoju vandeniu, gyvybės Viešpačiu. Svečias sakė, jog šiandien nebeužtenka būti praktikuojančiu kataliku: turime nešti Jėzų, degti ir spinduliuoti jį savimi. Vėliau liudijimais pasidaliję Venta ir Algimantas patvirtino, kaip nelengva savo ir kitų gyvenimą atverti Viešpačiui, kaip džiugu patirti jo Motinos užtarimą ir einant su Dievu jaustis gerame gyvenimo kelyje.

Daugybė kongreso dalyvių tądien galėjo pasinaudoti susitaikymo su Dievu malone. Nuo 14 val. prasidėjo įvadas į Sutaikinimo sakramentą, o arkivyskupijos kunigai čia pat, vienuolyno kieme, buvo pasirengę klausyti individualių išpažinčių. Tuo metu giedojo Jėzuitų bažnyčios vaikų choras ir Petrašiūnų parapijos jaunimo grupė, daugelį savo giesmių skyrę Marijos garbei.

15 val. kieme priešais bažnyčią švęsta iškilminga Eucharistijos liturgija. Jai vadovavęs vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas pasveikino daugybę dvasininkų, iš įvairių arkivyskupijos kampelių atvykusių drauge koncelebruoti šv. Mišių, taip pat miesto vadovus, seseris kazimierietes, Kauno valstybinį chorą, vadovaujamą prof. Petro Bingelio, ir solistą Virgilijų Noreiką, giedojusius per pamaldas. Ganytojas taip pat nuoširdžiai pasidžiaugė labai gausiai susirinkusiais kauniečiais, svečiais, tarp jų – ir iš užsienio lietuvių bendruomenių. Džiaugdamasis susirinkusių atvirumu Dievui ir tikėjimui, vysk. J. Ivanauskas ir savo homilijoje kvietė atvira širdimi keliauti likusius metus į Šiluvos Jubiliejų, kad „Šiluva kiekvienam taptų asmeniško susitikimo su Kristumi vieta“. Priminęs, kokia blogio ir gėrio drama vyksta žmogaus gyvenime, šiuolaikiniame pasaulyje, vyskupas pabrėžė, jog Kristus tam ir ateina, kad dalyvautų žmonių gyvenimo kasdienybėje. „Ir Marijos žinia Šiluvoje, – sakė ganytojas, – tam, kad primintų mums, jog mūsų gyvenime yra mus už rankos vedanti Viešpaties ranka.“ Jis kvietė prašyti Marijos globos savo kraštui, šeimoms, pavesti jai kunigus ir pašvęstojo gyvenimo narius, linkėjo, kad „iš Šiluvos Jubiliejaus keliautume kaip gyvo tikėjimo žmonės, Dievo meilę patiriantys jo vaikai“. Atnašų procesijoje vienuolyno šeimininkės kazimierietės prie Viešpaties altoriaus nešė vasaros gėrybių pintinę, leliją ir plytą, kaip padėką už žemės gėrybes, džiaugsmą išgyventi nekaltumą ir patirti bendrystę su daugybe žmonių, vis labiau prisidedančių išsaugojant istorinį Pažaislio ansamblį.

Daug pamaldų dalyvių priėmė šv. Komuniją, o žmonių maldas lydėjo darnios profesionalių atlikėjų giesmės. Daugelis, ateidami švęsti Žolinės, atsinešė žolynų, kurie buvo pašventinti Mišių pabaigoje. Ganytojišką palaiminimą suteikęs vysk. J. Ivanauskas padėkojo kongreso rengėjams, dalyviams ir pakvietė visus dalyvauti piligriminiame žygyje į Šiluvą paskutinį rugpjūčio sekmadienį bei Šilinių atlaiduose, kurie šiemet bus pradedami taip pat Mariologiniu kongresu.

Įvairaus amžiaus ir, suprantama, socialinės padėties, išsilavinimo žmonės, nuoširdžiai dalyvavę kongreso programoje, šventę Eucharistiją, patyrę džiaugsmą drauge garbinti Viešpatį, dar ilgai nesiskirstė. XXII Pažaislio festivalio dalyviai – Kauno valstybinis choras ir solistas Virgilijus Noreika padovanojo pusvalandžio giesmių Marijos garbei koncertą. Daug žmonių saulėtą pavakarę pasiliko vienuolyno kieme žiūrėti Kauno dramos teatro aktoriaus Egidijaus Stanciko vaidinamo monospektaklio „Judas Iskarijotas“.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba