siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 08 19–26 Šiluvos Marijos paveikslas Girkalnyje ir Milašaičiuose
Paskelbta: 2007-08-27

2007 m. rugpjūčio 19 d. – tai diena, kai Šiluvos Dievo Motinos paveikslas iš Betygalos parapijos buvo parvežtas į Girkalnio šv. Jurgio parapijos bažnyčią. Lydint iškilmingai procesijai, paveikslą iškilmingai pasitiko Raseinių dekanato dekanas, Girkalnio parapijos klebonas kun. Juozas Kaknevičius, rajono savivaldybės atstovai, didelis būrys parapijiečių ir svečių. Skambant giesmei paveikslas įneštas į bažnyčią ir pastatytas altoriaus šone. Parapijos tikinčiųjų akys krypo į Dievo Motinos paveikslą. Kiekvienas, suklupęs prie šio paveikslo, patikėjo Dievo Motinai savo džiaugsmus, vargus, ligas ir nelaimes.

12.30 val. prasidėjo iškilmingos šv. Mišios, kurios buvo aukojamos už parapiją. Savivaldybės atstovas Antanas Vizbaras dovanojo parapijai baltą arnotą. Po šv. Mišių vyko Švč. Sakramento adoracija. Vėliau pastoracinės tarybos narys bibliotekininkas Antanas Šulskis papasakojo paveikslo istoriją.

Visą savaitę rytais nuo 9 iki 10 val. bažnyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija, o 16 val. buvo kalbamas Rožinis ir litanija. Vakarais 18 val. buvo aukojamos šv. Mišios: pirmadienį - už ligonius, vargstančius ir neįgaliuosius, antradienį – už Carito darbuotojus ir slaugytojus, trečiadienį – už šeimas, ketvirtadienį – už jaunimą, penktadienį – už žemdirbius, ūkininkus, gerą orą, šeštadienį – už bažnyčios rėmėjus, pastoracinės tarybos narius.

Rugpjūčio 25 d. Švč. M. Marijos paveikslas iš Girkalnio šv. Jurgio bažnyčios trumpam buvo atvežtas į Milašaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapiją. Milašaičių parapijos tikintieji ir svečiai ties kaimo riba sulaukė atvykstančio paveikslo, o paskui iškilminga procesija su vėliavomis per gyvenvietę ėjo į bažnyčią. Milašaičių bažnyčioje 12 val. kun. J. Kaknevičius aukojo šv. Mišias. Mišiose dalyvavo Raseinių r. savivaldybės meras Kęstutis Skamarakas. Rajono meras dovanojo Milašaičių parapijai baltą arnotą. Po šv. Mišių vyko Švč.Sakramento adoracija. Iki 15.30 val. paveikslą lankė Milašaičių parapijos tikintieji ir svečiai, buvo kalbamas Rožinis ir litanija. Po keletos valandų viešnagės Milašaičių parapijoje paveikslas vėl sugrįžo į Girkalnio bažnyčią.

Rugpjūčio 26-oji buvo paskutinė diena, kai Girkalnio šv. Jurgio parapijoje lankėsi Šiluvos Marijos paveikslas,  Ši diena parapijoje sutapo su šv. Baltramiejaus atlaidais. Gausus būrys parapijiečių ir svečių meldėsi prie paveikslo Marijos globos ir užtarimo, o po šv. Mišių iškilmingai išlydėjo į Butkiškės parapiją. Išlydint paveikslą dalyvavo svečias kun. Vidmantas Balčaitis, parapijos klebonas kun. Juozas Kaknevičius.

Girkalnio parapijos informacija