siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2016 03 13 Marijos diena Šiluvoje: „„Į naują pradžią – iš Dievo gailestingumo.“
Paskelbta: 2016-03-14

Kovo 13-ąją Šiluvoje buvo švenčiama Marijos diena. Piligrimai, Šiluvos parapijos tikintieji (drauge ir „Marijos radijo“ Mišių transliacijos klausytojai) gausiai šventė iškilmingą Eucharistiją Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje – jubiliejinėje šventovėje, visų laukiančioje atvertomis Gailestingumo durimis. Ją šiais Gailestingumo jubiliejaus metais pirmąkart aplankę piligrimai galėjo gauti atminimo ir liudijimo ženklą apie atliktą piligrimystę – antspaudą Piligrimo pase. Su šiuo Piligrimo pasu šiemet kviečiama aplankyti 15 jubiliejinių šventovių Lietuvoje.

V gavėnios sekmadienio iškilmingai Eucharistijai bazilikoje vadovavęs Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas priminė Viešpaties kvietimą šiuo metu ypač atnaujinti savo dvasinį gyvenimą.

Sakydamas pamokslą ganytojas darsyk atkreipė dėmesį į ką tik girdėtus pranašo Izaijo žodžius: „Štai aš kuriu naują dalyką!“ (Iz 43, 19). Ne tik ši eilutė – visa Evangelija šaukte šaukia apie šį naujumą, naują pradžią. Tokią naują pradžią savo atleidimu Jėzus davė nusidėjusios moters, kurią ketinta užmušti akmenimis, gyvenimui. Ir ši nauja pradžia, ganytojo žodžiais tariant, kyla iš Dievo gailestingumo. Atleidimu, gailestingumu pasiekiama daugiau, nei žmogiškais įstatymais, žmogiškuoju teisingumu.

„Šis laikas – Dievo gailestingumo. Prisiminkime jį visur, kad ir kur būtume, kur tik ši žinia mus pasiekia. Dievas mums visa kuria nauja. Politikoje kartais kalbama apie santykių tarp šalių „perkrovimą“. To nereikia mūsų santykiui su Dievu, nes Jis pats nuolat atnaujina, dovanoja. Ten, kur buvo nerami širdis, kur buvo priekaištai vienas kitam, įžeidimas, galim patikėti, kad įmanoma ramybė, atleidimas, susitaikinimas, ten, kur buvo aštrūs, negeri santykiai šeimoje, ten įmanomas sutarimas, pagalba vienas kitam, ten, kur buvo slegiantys įpročiai, priklausomybės, – ten įmanomas atsinaujinimas, pakilimas, ten, kur buvo abejingumas Dievui, ten įmanoma atsivėrusi erdvė – Dievo šviesos priėmimas. Šis gavėnios laikas – priimti nauja ir naujai gyventi“, – sakė arkivyskupas savo pamoksle.

Visuotinėje maldoje tą sekmadienį Šiluvoje Viešpačiui buvo pavesta popiežiaus Pranciškaus tarnystė paminint jo išrinkimo trečiąsias metines, melstasi už visą Bažnyčią, jos ganytojus, laisvės ir nepriklausomybės atkūrimą švenčiančią Lietuvą, šeimas, jaunimą.

Šioje Eucharistijoje giedojo Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenės jaunimas. Piligrimams sielovadinius patarnavimus tądien teikė Kauno I dekanato kunigai.

Po šv. Mišių buvo einamas Kryžiaus kelias, o iki 16 val. vyko Švč. Sakramento adoracija bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje. Piligrimų informacijos centre surengta paroda kunigui Jonui Kastyčiui Matulioniui SJ atminti.

Ligonių diena, įprastai Šiluvoje švenčiama paskutiniais mėnesių penktadieniais, kovo mėn. (nes tai Didysis penktadienis) nerengiama. Artimiausia Ligonių diena – balandžio 29 d., o pamaldos jau vyks ir vakare.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba