siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2016 08 13 Marijos diena Šiluvoje: „Dievas gydo ir teikia gyvybę. Jis yra gyvųjų Dievas.“
Paskelbta: 2016-08-13

Rugpjūčio 13-ąją arkivyskupijos parapijų bei kitų Lietuvos vyskupijų tikintieji lankėsi Šiluvoje ir šventė Marijos dieną. Piligrimams tądien patarnavo Raseinių dekanato kunigai. Šią dieną Šiluvoje buvo susirinkę ir Šiluvos Marijos draugijos nariai. Jono Pauliaus II namuose vyko draugijos (įsteigta 2009 m., išsamiau apie draugiją >> ) metinis susitikimas, o jos narius pasveikino Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas (apie susitikimą žr. >>).

Vidudienį Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje buvo švenčiama arkivyskupo vadovaujama Iškilminga Eucharistija. Ją (taip pat ir Rožinio maldą prieš jų pradžią), kaip įprasta, transliavo Marijos radijas, o jo klausytojų, rėmėjų, geradarių intencijomis šv. Mišių metu meldėsi programų direktorius kun. Povilas Narijauskas. Giedojo Viduklės parapijos choras.

Eucharistiją pradėdamas arkivyskupas kvietė dėkoti už praeitą laiką, už skaudesnius ir džiugesnius gyvenimo įvykius, ypač už praėjusias Pasaulio jaunimo dienas, ir melsti Mergelės Marijos užtarimo ateičiai. Ir šįsyk ganytojas pasveikino bei pakvietė melstis už arkivyskupijos kunigus, ypač mininčius įvairias amžiaus sukaktis: kun. Juozą Čičirką, kun. Norbertą Martinkų ir kun. Giedrių Maskolaitį, be to, nuolankiai paprašė malda lydėti ir jo tarnystę arkivyskupijoje – vyskupu buvo įšventintas rugpjūtį prieš trejus metus.

Savo homilijoje arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog atvykusieji į Šiluvą dažniausiai prašo Marijos užtarimo, grąžinti sveikatą, nes liga suvaržo, atima iš žmogaus gyvenimo jo dalį, o kai kada ir jį patį.

„Dievas yra gyvybės Viešpats. Juk tai Jis įkvėpė gyvybės planą, kad žmogus būtų gyvas. Dievas gydo ir teikia gyvybę. Jis yra gyvųjų Dievas “, – sakė ganytojas, atkreipdamas dėmesį, jog Jėzus atėjo į žemę, kad kiekvienas turėtų gyvenimą – kad apsčiai jo turėtų (plg. Jn 10). Jėzus ne vienam mirusiajam grąžino gyvybę. Taip pat ir Marija, Jėzaus Motina, yra gyvųjų Motina. Per pirmąją Ievą į gyvųjų tarpą atėjo mirtis, per antrąją Ievą – Mariją į mariųjų tarpą atėjo gyvenimas. Ganytojas savo įspūdžiais iš Baltojo akmens šventovės Italijos pietuose paliudijo Marijos užtarimo galią – apie ją byloja įspūdinga ten esanti pagijusių žmonių padėkos ženklų (netgi ramentų) galerija.

„Dievas nori laikyti mus gyvus ir sveikus“, – sakė arkivyskupas, darsyk atkreipdamas dėmesį į ką tik girdėtą Mišių skaitinį: „Aš netrokštu nė vieno mirties, – tai Viešpaties Dievo žodis“ (Ez 18, 32). Dievas yra geras ir gailestingas, Jis nėra abejingas tam, kaip gyvename.

Tačiau ko reikia, kad mes gyventume? Šventasis Raštas, ganytojo žodžiais tariant, nuolat ragina – atsiverskite! Kad turėtume gyvenimą, Viešpats kviečia atsiversti – iš pykčio, pavydo, puikybės ir pan. dalykų – ir nori pagydyti. „Ar leisimės, kad Dievas gydytų ir mes gyventume?“ – šiuo klausimu užbaigė savo homiliją arkivyskupas.

Vėliau Visuotinėje maldoje buvo meldžiama Dievo gailestingumo Bažnyčiai, visiems jos nariams, šeimoms, palaimintoms Santuokos sakramentu, kad jos būtų gyvas liudijimas šių dienų visuomenei. Melstasi už mūsų dienų tikėjimo kankinius ir visus persekiojamus dėl savo įsitikinimų ir religijos, kiekvienam prašyta Dievo gailestingumo, o visiems krikščionims – pasiryžimo daryti gerus darbus kūnui ir sielai.

Užbaigiant Eucharistiją, prieš suteikdamas ganytojiškąjį palaiminimą, arkivysk. L. Virbalas dėkojo visiems už piligrimystę į Šiluvą, bendrą maldą, nuoširdžiai pakvietė į jau visai netrukus prasidėsiančias Šilines, šiais neramiais laikais atvykti melsti Dievo globos, taikos mūsų Tėvynei Lietuvai, ramybės savo šeimoms.

Didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje vyks, kaip įprasta, rugsėjo 7–15 dieną (žr. programą >>). Rugsėjo 6 d. po vakaro šv. Mišių atlaidų pradžią skelbs procesija su Švč. Sakramentu iš Apsireiškimo koplyčios į Baziliką.

Įžanga į Šilinių atlaidus – paskutinį vasaros sekmadienį rengiamos piligrimų eisenos. Rugpjūčio 28 d. sekmadienį eisenų pradžia 9 valandą nuo Dubysos ir Tytuvėnų >>. 12 val. Šiluvos bazilikoje bus aukojamos padėkos Mišios už tėvynės laisvę, meldžiamasi už jos gynėjus.