siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2017 06 13 MARIJOS dieną Šiluvoje – paraginimas nešti Kristaus šviesą pasauliui
Paskelbta: 2017-06-13

Birželio 13 dieną Šiluvos piligriminėje šventovėje maldininkai iš įvairių Lietuvos vietų šventė Marijos dieną, prašydami Dievo Motinos užtarimo savo dvasiniuose ir fiziniuose rūpesčiuose. Pagrindines šv. Mišias visai Lietuvai iš Šiluvos, kaip įprasta, transliavo „Marijos radijas“, suteikdamas galimybę drauge melstis ir likusiems savo namuose, darbo vietose, keliaujantiems kelionėje ar pan. Piligrimams Šiluvoje patarnavo Jonavos dekanato kunigai.

Pagrindinės šv. Mišios buvo švenčiamos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje, o jų liturgijai vadovo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, kunigai, susirinkę Šiluvoje dėkoti už kunigystės 35-metį, bei „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Povilas Narijauskas, kuris meldėsi šio radijo geradarių bei rėmėjų intencijomis. Giedojo Šiluvos parapijos vaikai ir jaunimas, susibūrę į chorą „Šiloja“, vadovaujamą Jolitos Oržekauskaitės.

Homiliją pasakęs arkivyskupas Lionginas atkreipė dėmesį, kaip Mergelė Marija aprašoma Apreiškimo Jonui knygoje, kaip vaizduojama ir Marijos atvaizduose: su dvylikos žvaigždžių vainiku, apsisiautusi saule, po kojomis – mėnulis. Marija – moteris, apsisiautusi šviesa. Jėzus – pasaulio Šviesa ir kiekvieną krikščionį Jis kviečia būti šviesa pasauliui. Krikščionis dėl to savo tikėjimo žibintą turi pripildyti meilės alyvos, o šį žibintą statytį į žibintuvą. Taip, pasak ganytojo, galėtume pavadinti Bažnyčią, kuri savo mokymu, sakramentais, šventųjų pavyzdžiais skleidžia Kristaus šviesą pasaulyje.

Arkivyskupas taip pat atkreipė dėmesį, jog popiežius Pranciškus pavadina šią krikščionių misiją nuostabia ir sako:  Kristaus šviesa nėra krikščionio nuosavybė, ji yra dovana. Jei krikščionis užgesina šią šviesą, jo gyvenimas nebetenka prasmės.

Kas trukdo, o kas pakelia žmogų, išlaisvina ir padeda gyventi šviesoje – juk nuolatos jaučiame savo fizinį ribotumą, nebūname patenkinti santykiais, ne visada sulaukiame kitų palaikymo? „Išlaisvinimas ateina iš Dievo Dvasios, kai Viešpačiu pasitikime“, – kalbėjo arkivyskupas, kaip pavyzdžius iškeldamas Dievo vedimui paklususį šv. Antaną Paduvietį bei šių dienų būsimą palaimintąjį garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį, kuris nešė ir tebeneša Kristaus šviesą, sužavi ir šių dienų žmones savo gyvenimu, tikėjimu ir viltimi. Arkivyskupas Lionginas šia proga pakvietė visus dalyvauti beatifikacijos iškilmėse Vilniuje birželio 25 dieną.

Vėliau bendruomeninėje maldoje už Bažnyčią, jos narių ištikimybę, prašant Viešpaties apšviesti savo šviesa, be kita, buvo meldžiamasi, kad asmeninis susitikimas su Kristumi paskatintų jaunuolius rinktis kunigiškąjį ar vienuolinį gyvenimą, taip pat melstasi už vaikus ir jaunimą, ypač tuos, kurie šiemet priėmė Pirmąją Komuniją ir Sutvirtinimą.

Pasibaigus šv. Mišioms, Šiluvos piligrimai buvo pakviesti į Švč. Sakramento adoraciją Ligonių Sveikatos bazilikoje, aplankyti Šiluvos kultūros namuose parodą, skirtą Gedulo ir vilties dienai.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba