siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 09 10 Šilinių atlaidai: Šiluvoje lankėsi Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Dominique Mamberti
Paskelbta: 2007-09-10

Rugsėjo 10 d. Šiluvoje, švenčiančioje didžiuosius Šilinių atlaidus, lankėsi Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Dominique Mamberti, atvykęs į mūsų šalį paminėti Lietuvos ir Šventojo Sosto konkordato 80 metų sukakties (išsamiau apie jo viešnagę Kaune rugsėjo 12 d. žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,739).


Ši Švč. M. Marijos Gimimo atlaidų diena buvo skiriama policijos ir teisėsaugos darbuotojams. Už policijos darbuotojus ir jų šeimas aikštėje priešais Baziliką švenčiamų pagrindinių šv. Mišių liturgijai vadovavo svečias arkiv. Dominique Mamberti. Koncelebravo jį lydintys Vatikano valstybės sekretoriato atstovai mons. Antoine Camilleri ir mons. Francesco Cavina, taip pat drauge į Šiluvą atvykę apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas ir sekretorius mons. Jean-François Lantheaume, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, kunigai. Eucharistijos liturgijos pradžioje arkiv. S. Tamkevičius pasveikino garbiuosius Vatikano valstybės atstovus, pakvietė melstis už juos, taip pat ir už gausiai į Šiluvą susirinkusius mūsų šalies vadovaujančius policijos darbuotojus bei eilinius, prašyti Viešpaties, kad į policijos gretas įsitrauktų daugiau jaunų žmonių, sąžiningai atliekančių savo pareigas.


Homiliją pasakė arkiv. D. Mamberti. Garbingasis svečias priminė, jog popiežius Pijus XI Lietuvą yra pavadinęs Marijos šalimi, o į Šiluvą plūstantys tikintieji liudija meilę Dievo Motinai. Visiems tos dienos pamaldų dalyviams, arkiv. S. Tamkevičiui, kunigams, vienuolėms arkiv. D. Mamberti perdavė popiežiaus Benedikto XVI sveikinimą ir palaiminimą. Marija, kaip sakė arkivyskupas, „gimsta..., kad būtų Dievo Sūnaus Motina“, ir mes neturėtume daryti nieko kito, kaip tik atsakyti mus šaukiančiam Viešpačiui savuoju „Tebūnie“, įsitraukti į Dievo meilės planą. Buvo pabrėžta, jog viskas, ką Dievas daro dėl žmogaus, daro iš malonės; jo malonė veikia neatsižvelgdama į žmonių nuodėmes; jos dėka ir pavargę galime imtis nepakeliamų darbų. Pavadindamas Mariją „plunksna, kuria Dievas parašė lemtingąjį dieviško grožio žmonijos istorijos puslapį“, arkiv. D. Mamberti ragino kreiptis į Mariją, kad ji „užtikrintų lietuvių tautai taiką ir pažangą, saugotų katalikų Bažnyčios santarvę ir vienybę, išlaikytų krikščioniškos šeimos ištikimybę savajam pašaukimui priimti, išsaugoti ir perduoti naujoms kartoms brangią tikėjimo dovaną, brandintų visų pakrikštytųjų vis karštesnę meilę Kristui ir, Dievo tarno Jono Pauliaus II žodžiaias tariant, „padėtų lietuvių tautai paversti skaudžią praeities patirtį spindulinga ateitimi“, neįkrentant „į religinio indeferentiškumo ir pragmatizmo pelkę“ (lietuvišką homilijos tekstą skaitė Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas; visą tekstą žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,751).


Prieš suteikiant palaiminimą arkiv. S. Tamkevičius padėkojo visiems, pirmiausia garbingiesiems svečiams, už nuoširdžią maldą, o policijos darbuotojams palinkėjo Švč. M. Marijos globos atliekant savo tarnystę.


Po šv. Mišių kalbėjęs Lietuvos policijos generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius pabrėžė, kaip svarbu ugdyti policijos darbuotojų dvasines vertybes, padėkojo už už maldas ir dvasinę paramą.


Labai šiltą trumpą žodį tarė arkiv. D. Mamberti. Vatikano valstybės sekretorius padėkojo arkiv. S. Tamkevičiui už pakvietimą atvykti į Šiluvą ir dalyvauti, jo žodžiais tariant, labai gražioje liturgijoje. Jis padėkojo visiems ją rengusiems, atkreipė dėmesį į šv. Mišiose darniai giedojusį VRM vyrų chorą „Sakalas“ ir grojusį VRM pučiamųjų orkestrą, palinkėjo visokio gėrio gražiai savo pašaukimą paliudijusiems policijos pareigūnams.


Tos dienos Šilinių atlaidų ryto šv. Mišiose (jas aukojo Seredžiaus parapijos klebonas kun. Virginijus Lenktaitis) Bazilikoje buvo meldžiamasi už teisėsaugos darbuotojus, o vakaro šv. Mišias už nuteistuosius bei jų šeimas, ypač prašant Marijos globos artimiesiems, laukiantiems bausmes atliekančių savo šeimos narių, aukojo Eržvilko ir Vadžgirio parapijų klebonas kun. Virgilijus Rutkūnas. Rugsėjo 10-ąją į Šiluvą susirinkusiems piligrimams patarnavo Jurbarko dekanato kunigai.


Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, Rotušės a. 14 A, LT-42479 Kaunas, tel.:  (37) 409025 , el. paštas: info@kn.lcn.lt