siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 09 11 Lietuvos kariuomenės, savanorių, partizanų ir šaulių diena Šiluvoje
Paskelbta: 2007-09-12

Kasmet dalyvauti Šilinių atlaiduose kviečiami Lietuvos kariai, savanoriai, partizanai, šauliai. Šiemet jiems buvo skiriama rugsėjo 11 d., kuri pradėta švęsti ryto šv. Mišiose Šiluvos bazilikoje meldžiant Viešpaties duoti taiką ir ramybę pasauliui.

Dar gerokai prieš vidudienio pagrindines šv. Mišias aikštėje rikiavosi tie, kurie savo jėgas ir tarnavimą skiria Lietuvos laisvei saugoti, o pastaraisiais metais – padėti ir kitų šalių žmonėms, ištiktiems karo nelaimių. Tarp dalyvavusių tądien pagrindinėse Mišiose buvo aukšti LR krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės, Karinių jūrų pajėgų pareigūnai, generolai, seržantai, puskarininkiai, eiliniai kariai, jaunieji kadetai. Juos visus bei Lietuvos kariuomenės ordinarą Eugenijų Bartulį, generalvikarą, vyriausiąjį kariuomenės kapelioną g. kan. kun. Juozą Gražulį, kitus kariuomenės kapelionus, visus koncelebruojančius dvasininkus pasveikino Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius savo vadovaujamos iškilmingos liturgijos pradžioje. Šv. Mišių liturgiją jos dalyviams aiškino kun. Artūras Kazlauskas, asistoje dalyvavo jaunieji garbės sargybos kuopos kariai. Giedojo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos choras „Kariūnas“ (vad. Vytautas Verseckas), grojo Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono pučiamųjų orkestras „Geležinis vilkas“ iš Alytaus, vadovaujamas Viktoro Ščetilnikovo.

Homiliją kariūnams ir visiems atlaidų maldininkams pasakė kariuomenės ordinaras E. Bartulis. Jis išsakė džiaugsmą, jog kariai, savanoriai, partizanai, šauliai susirinko į mums brangiausią Marijos pasirodymų vietą padėkoti už Dievo apvaizdą ir Marijos globą atliekant misiją tiek savajame krašte, tiek kitose pasaulio šalyse ir taip ginant taiką visame pasaulyje. Pasak kariuomenės ordinaro, Dievo sukurtojo pasaulio grožis veda į gilumą, prie dvasinių šaknų ir skatina kilti į dvasios aukštumas, kurios itin svarbioms kariams. Kariai buvo kviečiami daugiau dėmesio skirti dvasinėms vertybėms savo gyvenime, atmesti blogį, kovoti su juo, kad tarp jų pačių ir visoje žemėje viešpatautų ramybės ir taikos dvasia. „Darykime gera, kurkime dangų, tarnaudami būkime broliški ir pasiruošę ištiesti kitam ranką; būkime nuolat pasirengę kelionei į dangaus Tėvo karalystę, kurios grožis atsivers kiekvienam pagal nuopelnus“, – ragino ordinaras linkėdamas lydinčios Švč. M. Marijos globos.

Eucharistijos liturgijos pabaigoje prieš ganytojišką palaiminimą arkiv. S. Tamkevičius nuoširdžiai padėkojo Dievui už saulėtą dieną ir Marijai, sukvietusiai į Šiluvą; padėkojo ir visiems dalyvavusiems pamaldose ar prisidėjusiems jas rengiant, ypač choro ir orkestro, asistos dalyviams; ypač padėkojo vadams už kasmetinę jų pagalbą rengiant piligriminį žygį iš Kryžių kalno į Šiluvą (šiemet jame dalyvavo šimtas karių), išreiškė įsitikinimą, jog iš Šiluvos šventovės visi iškeliaus turėdami daugiau šviesos ir tikėjimo ateitimi, kurią, pasak ganytojo, reikia kurti kasdiene sąžininga visų tarnyste.

Po pamaldų žodį taręs LR krašto apsaugos ministras Juozas Oleka priminė, jog nuo seno Lietuva garsi kariūnais, o mūsų herbe – ginkluotas karys ant žirgo, kalaviju ginantis savo kraštą. Tačiau, pasak ministro, kariams nemažiau svarbi ir dvasinė tvirtybė, kurią pabrėždavo ir generolas S. Raštikis, sakė, jog tikėjimas teikdavo jėgų praeityje kovoti su prievarta, padeda kariams ir šiandien tapti uola, aplink kurią galima kurti ramų gyvenimą. Kalbėjęs Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Valdas Tukus padėkojo vyskupams, kapelionams ir visiems dvasininkams, atkreipė dėmesį, jog kariuomenė irgi yra šeima, pasiryžusi atiduoti savo gyvybę dėl Marijos žemės. Kariuomenės vadas pabrėžė, koks svarbus kariams tikėjimas, kadaise į miškus vedęs partizanus, šiandien atvedantis naujokus į karo akademiją, išlydintis karius į svečias šalis kovoti dėl kitų žmonių laisvės, prieš tuos, kurie nori sugriauti krikščionišką mūsų gyvenimą.

Specialų kūrinį Šilinių atlaidų maldininkams atliko pučiamųjų orkestras „Geležinis vilkas“.

Vakare Bazilikoje šv. Mišias prašant Viešpaties dvasinio atgimimo Lietuvos partijoms aukojo mons. Alfonsas Svarinskas, giedojo Palangos šaulių choras.

Daugybė atvykstančių į Šiluvą maldininkų siekia pilnutinai dalyvauti atlaiduose, pasinaudoja Atgailos sakramento malone ir priima šv. Komuniją. Kasdien tikintiesiems patarnauja vis kito dekanato kunigai. Rugsėjo 11 d. išpažinčių klausė ir koncelebravo šv. Mišias Ukmergės dekanato dvasininkai. Be to, šio dekanato tikintieji atnašų procesijoje vidudienio Mišiose nešė Šiluvos bazilikai jų dovanojamus liturginius indus.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,

Rotušės a. 14 A, LT-42479 Kaunas, tel.: (37) 409025, el. paštas: info@kn.lcn.lt