siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 09 12–14 Šilinių atlaidų kronika
Paskelbta: 2007-09-14

Rugsėjo 12 d. į Šilinių atlaidus, be kitų piligrimų, švęsti kunigų ir Dievui pašvęstojo gyvenimo narių dienos ir prašyti Viešpaties ištikimybės savo pašaukimui atvyko ne tik Kauno arkivyskupijoje tarnaujantys dvasininkai, bet ir kunigai, dirbantys kitose Lietuvos vyskupijose bei už jos ribų. Taip pat – ir įvairių Lietuvos vienuolijų seserys, iš pat ryto Apsireiškimo koplyčioje giedojusios Apreiškimo Švč. Dievo Gimdytojai Akatistą, o vėliau, per šv. Mišias – ir Valandų liturgiją (Dieninę) Tos dienos sielovados patarnavimus piligrimams teikė Jonavos dekanato kunigai. Dalis kunigų klausė išpažinčių, o dešimtys atvykusiųjų drauge su ganytoju aukojo pagrindines šv. Mišias. Jų liturgijai vadovavęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius kvietė melstis už visus piligrimus, o labiausiai – už žmones, be kurių neįsivaizduojamas Bažnyčios gyvenimas: už dvasininkus ir vienuolius, kad jie šventai tarnautų Bažnyčiai, taip pat ragino melsti dvasinių pašaukimų.

Savo homiliją tądien ganytojas skyrė dvasinio atsinaujinimo temai, kuri, rengiantis Jubiliejui, svarbi visiems dvasininkams, vienuoliams ir pasauliečiams, visų vyskupijų žmonėms, nes Marijos apsireiškimo žinia Šiluvoje skirta visai Lietuvai. Arkivyskupas pasidžiaugė, kad Lietuvoje esama gerų kunigų, nors savo gyvenimo kelyje ir buvo sutikęs klydusių, tačiau atlikusių rimtą atgailą. Jis džiaugėsi ir seserimis vienuolėmis, atliekančiomis didelius darbus Bažnyčioje. „Kai sekuliarizmas, o drauge su juo ir visos blogybės vis drąsiau žengia per Lietuvą, kviečiu kunigus ir vienuolius būti pilniems vilties ir palaikyti kitų viltį, daryti gera dėl Dievo ir Bažnyčios, kad būtume verti savo pašaukimo ir atsilieptume į dabarties iššūkius“, – užbaigdamas sakė ganytojas.

Rugsėjo 13 d. prie Švč. M. Marijos kojų Šiluvos šventovėje sudėti žemdirbių, darbininkų ir jų šeimų rūpesčiai, išeivijos vargai prašant Dievo padėti išmintingai apsispręsti, kai renkamasi emigracija. Pradėdamas pagrindines šv. Mišias arkiv. Sigitas Tamkevičius kvietė visus sunkumus pavesti Viešpačiui ir Švč. M. Marijos globai. Tądien homiliją gausiems piligrimams sakęs vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas atkreipė dėmesį amžiną žmonijos klausimą apie kančios prasmę ir nuolatines žmogaus pastangas surasti į jį atsakymą, pabėgti nuo kančios ar jos išvengti, nors tai neįmanoma. Ganytojas pabrėžė, jog Dekalogas, gailestingumas ir pagalba vieni kitiems, Kristaus atradimas kančioje – tokius atsakymus krikščioniui teikia Evangelija. „Dievo meilė perkeičia žmogaus kančią, o Evangelija yra Geroji naujiena visų mūsų kančiai ir džiaugsmui“, – kalbėjo vysk. J. Ivanauskas.

Raseinių dekanato, kurio kunigai tądien patarnavo piligrimams, tikintieji atnašų procesijoje nešė piniginę auką, skiriamą skurstančių Šiluvos miestelio šeimų vaikams, kad jie galėtų nusipirkti mokymo priemonių. Užbaigdamas šv. Mišias arkiv. S. Tamkevičius kvietė į savo kančią pažvelgti kitu žvilgsniu, džiugiau ir tikrai krikščioniškai ją išgyventi, linkėjo iš Šiluvos sugrįžti su didesne viltimi ir tikėjimu bei suteikė ganytojišką palaiminimą.

Po vakaro šv. Mišių piligrimai tądien galėjo dalyvauti vidinio išgydymo pamaldose.

Rugsėjo 14-ąją Šiluvoje meldėsi medicinos darbuotojai, ligoniai, įvairių negalių kamuojami žmonės iš visos Lietuvos. Arkiv. S. Tamkevičius, pradėdamas Eucharistijos liturgiją, labai padėkojo neįgaliuosius atlydėjusiems slaugos darbuotojams bei artimiesiems, taip pat padėkojo gydytojams už jų nuoširdų darbą ir ragino melstis, kad jis būtų palaimingas. Drauge koncelebravęs šv. Mišias ir homiliją sakęs Vilkaviškio vysk. Rimantas Norvila priminė, jog Šiluvos Marija nuo seno vadinama Ligonių sveikata, žvelgdami į ją esame „skatinami ne bėgti nuo kenčiančio, bet savo ir kitų kančioje atrasti prasmę, galinčią pakylėti prie Viešpaties. Ganytojai ir kunigai šv. Mišių pabaigoje teikė asmenišką palaiminimą ligoniams.

Piligrimai po pamaldų Šiluvoje kviečiami į dvasinio susikaupimo valandėles. Be kasdien rodomo filmo apie Šiluvą, rugsėjo 11 d. aikštėje priešais Baziliką krikščioniškos artimo meilės temą, remdamasis popiežiaus Benedikto XVI enciklika „Deus caritas est“, aptarė Lietuvos Carito generalinis direktorius kun. Robertas Grigas, rugsėjo 12 d. Šiluvos bendruomenės centre savo pašaukimo džiaugsmu su piligrimais dalijosi seserys vienuolės, o rugsėjo 13 d. Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių kongregacijos seserys pasakojo apie pal. arkiv. Jurgio Matulaičio asmenybę ir darbus.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,

Rotušės a. 14 A, LT-42479 Kaunas, tel.: (37) 409025, el. paštas: info@kn.lcn.lt