siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. Jubiliejus

Jubiliejaus šventimo Šiluvoje 2008 m. rugsėjo 6–15 d.
(ir rugpjūčio 31 d.)

KRONIKA

Programa .DOC
Programa .PDF

Kultūriniai renginiai, konferencijos ir papildomos pamaldos (detaliai) .DOC

Dvasinė ir informacinė medžiaga Šiluvos piligrimams, Jubiliejaus iškilmių dalyviams...

PADĖKOS UŽ LAISVĘ ŠVENTĖ
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis

„Jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“
(Jn 8, 32)

Liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupas
Piligrimų sielovadai talkina kunigai vienuoliai

9 val. Piligrimų eisenos į Šiluvą: 
              iš Raseinių pusės nuo Dubysos slėnio (vadovauja arkivyskupas S. Tamkevičius) ir 
              iš Tytuvėnų (vadovauja vysk. E. Bartulis)
12 val. Padėkos šv. Mišios už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę

Padėkos už laisvę šventėje kviečiami dalyvauti visi branginantys laisvės dovaną, ypač tremtiniai, partizanai, politiniai kaliniai, Sausio 13-osios brolijos nariai ir jų šeimos


EUCHARISTINIS KONGRESAS

Rugsėjo 6 d., šeštadienis

„Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.
Tai darykite mano atminimui“ (Lk 22, 19)

Liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupijos vyskupai ir kunigai
Piligrimų sielovadoje talkina Raseinių dekanato kunigai

Ypač kviečiami dalyvauti Lietuvos kunigų seminarijų vadovai, ugdytojai, dėstytojai bei auklėtiniai ir Dievui pašvęstojo gyvenimo bendruomenių novicijai ir jų vadovai

8 val. Meldžiame atsivertimo ir atgailos malonės
9 val. Dėkojame Dievui už atsivertimo bei  Atgailos ir Sutaikinimo sakramento malonę
10 val. Dėkojame Dievui už kunigus, vienuolius ir tikinčius pasauliečius, kūrusius Bažnyčią Lietuvoje
12 val. Dėkojame Dievui už Eucharistijos dovaną
18 val. Meldžiamės už kunigų seminarijas – klierikus ir jų ugdytojus


             Jono pauliaus II Vizito Lietuvoje 15 metų sukakties minėjimas ir JAUNIMO ŠVENTĖ
Rugsėjo 7 d., sekmadienis

„Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėno.
Jis prisikėlė...“ (Mk 16, 6)

Liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupijos vyskupai ir kunigai
Piligrimų sielovadoje talkina Kauno I dekanato kunigai

Ypač kviečiami dalyvauti jaunimas, akademinių bendruomenių nariai, priėmusieji Sutvirtinimo sakramentą

8 val. Meldžiame Šventosios Dvasios dovanų jaunimui ir jo ugdytojams
9 val. Dėkojame Šventajai Dvasiai už suteiktas malones
10 val. Meldžiamės už jaunuolius, priėmusius Sutvirtinimo sakramentą, akademinių bendruomenių narius ir jų šeimas 
12 val. Meldžiame Dievo Tarnui Jonui Pauliui II altoriaus garbės ir prašome Viešpaties malonių Šventojo Tėvo piligrimų kelio kūrėjams
16 val. Meldžiamės už jaunuosius Lietuvos piligrimus
18 val. Meldžiame malonės jauniems žmonėms atpažinti savo pašaukimą


ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO IŠKILMĖ
Rugsėjo 8 d., pirmadienis

„Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų,
ir jis vadinsis Emanuelis,
o tai reiškia: ’Dievas su mumis’“ (Mt 1, 23)

Liturgijai vadovauja Kaišiadorių vyskupas ir kunigai
Piligrimų sielovadoje talkina Kauno II dekanato kunigai

Ypač kviečiami dalyvauti policijos, priešgaisrinės apsaugos darbuotojai, Gyvojo rožinio, Marijos legiono bei įvairių maldos grupių nariai

8 val. Meldžiame malonės gyventi teisų gyvenimą Dievo ir žmonių akyse
9 val. Dėkojame Švč. M. Marijai už visas patirtas malones
10 val. Meldžiamės už Gyvojo rožinio, Marijos legiono ir maldos grupių narius
12 val. Meldžiame Dievą malonių pašauktiems tarnauti teisingumui ir užtikrinti žmonių saugumą
16 val. Meldžiamės už priešgaisrinės apsaugos darbuotojus ir jų šeimas
18 val. Meldžiame malonės suklydusiems grįžti į prasmingą gyvenimą


LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Rugsėjo 9 d., antradienis

„Darykite, ką tik jis jums lieps“ (Jn 2, 5)

Liturgijai vadovauja Šiaulių vyskupas ir kunigai
Piligrimų sielovadoje talkina Jonavos dekanato kunigai

Ypač kviečiami dalyvauti kariai ir karininkai, savanoriai, partizanai,
šauliai, taip pat žiniasklaidos darbuotojai, žemdirbiai, darbininkai, politikai, valdininkai ir verslininkai

8 val. Meldžiame malonės, kad Lietuva visuomet išliktų ištikima Evangelijai
9 val. Dėkojame Švč. M. Marijai už nuolat patiriamą jos globą
10 val. Meldžiame taikos ir ramybės pasauliui
12 val. Meldžiamės už Lietuvos karius, partizanus, šaulius ir prašome Dievo globos Tėvynei
18 val. Meldžiamės už Lietuvos politikus, valdininkus, verslininkus, darbininkus, žemdirbius ir žiniasklaidos darbuotojus


KUNIGŲ IR VIENUOLIŲ ŠVENTĖ
Rugsėjo 10 d., trečiadienis

„Jėzus tarė motinai: ’Moterie, štai tavo sūnus!’“
(Jn 19, 26)

Liturgijai vadovauja Panevėžio vyskupas ir kunigai
Piligrimų sielovadoje talkina Jurbarko dekanato kunigai

Ypač kviečiami dalyvauti kunigai, Dievui pašvęstojo gyvenimo institutų nariai, tretininkai

8 val. Meldžiame malonės pasitikėti Dievo gailestingumu
9 val. Dėkojame Dievui už kankinių ir šventųjų gyvenimo pavyzdį
10 val. Meldžiame kunigams ir vienuoliams ištikimybės savo pašaukimui
12 val. Dėkojame Dievui už kunigiškojo pašaukimo malonę
16 val. Dėkojame už Dievui pašvęstąjį gyvenimą, vienuolijų rėmėjus ir bendradarbius
18 val. Meldžiame pašaukimų į kunigystę ir Dievui pašvęstąjį gyvenimą


KATALIKIŠKŲ BENDRUOMENIŲ ŠVENTĖ
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis

„Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man,
kaip tu pasakei“ (Lk 1, 38)

Liturgijai vadovauja Telšių vyskupas ir kunigai
Piligrimų sielovadoje talkina Ukmergės dekanato kunigai

Ypač kviečiami dalyvauti parapijų, katalikiškų bendruomenių, organizacijų bei institucijų nariai

8 val. Meldžiame malonės suvokti krikščioniškąjį pašaukimą, liudyti ir skelbti Gerąją Naujieną
9 val. Dėkojame Dievui už malonę tarnauti Kristaus Bažnyčiai
10 val. Meldžiamės už parapijų pastoracines tarybas ir jų atsinaujinimą
12 val. Meldžiame katalikiškoms bendruomenėms, organizacijoms ir institucijoms dvasinio atsinaujinimo ir uolaus dalyvavimo Bažnyčios misijoje
16 val. Ekumeninės pamaldos
18 val. Meldžiame krikščionių vienybės


LIGONIŲ IR MEDICINOS DARBUOTOJŲ ŠVENTĖ
Rugsėjo 12 d., penktadienis

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti“
(Mt 11, 28)

Liturgijai vadovauja Vilkaviškio vyskupas ir kunigai
Piligrimų sielovadoje talkina Kauno II dekanato kunigai

Ypač kviečiami dalyvauti medikai, slaugytojai, ligoniai ir neįgalieji

8 val. Meldžiame Švč. M. Mariją išmokyti kentėjimus aukoti Kristui
9 val. Dėkojame Dievui už Ligonių patepimo sakramentu teikiamas malones
10 val. Meldžiame malonės niekada nepritrūkti vilties
12 val. Meldžiamės už gydytojus, slaugytojus ir visus medicinos darbuotojus
16 val. Meldžiamės už ligonius, neįgaliuosius ir dvasiškai kenčiančius žmones
18 val. Meldžiamės už siekiančius vaduotis iš priklausomybių ir jų šeimas
19 val. Vidinio išgydymo pamaldos


ŠEIMŲ ŠVENTĖ
Rugsėjo 13 d., šeštadienis

„Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, <...>
vyrą ir moterį; sukūrė juos“ (Pr 1, 27)

Liturgijai vadovauja Vilniaus arkivyskupijos vyskupai ir kunigai
Piligrimų sielovadoje talkina Kėdainių dekanato kunigai

Ypač kviečiamos dalyvauti šeimos, Pirmąją šv. Komuniją priėmę vaikai, švietimo ir kultūros darbuotojai

8 val. Meldžiame drąsos tėvams auginti gausias šeimas
9 val. Dėkojame Dievui už gyvybės dovaną
10 val. Meldžiame Dievo gailestingumo šeimoms, ypač patiriančioms įvairių sunkumų
12 val. Meldžiamės už šeimas ir vaikus, priėmusius Pirmąją šv. Komuniją
16 val. Meldžiamės už mokytojus, švietimo ir kultūros darbuotojus
18 val. Meldžiamės už šeimas, laukiančias gimstančio vaikelio


ŠVČ. M. MARIJOS APSIREIŠKIMO ŠILUVOJE JUBILIEJAUS IŠKILMĖ 

Rugsėjo 14 d., sekmadienis

Per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus!

Liturgijai vadovauja Popiežiaus legatas, Lietuvos ir kitų šalių vyskupai
Piligrimų sielovadoje talkina Kauno I dekanato kunigai

8 val. Dėkojame Švč. M. Marijai, rodančiai kelią žmonijai pas Sūnų
9 val. Dėkojame Dievui už žmogaus atpirkimo malonę
10 val. Dėkojame Dievui už malones, amžiams bėgant patirtas Šiluvoje
12 val. Dėkojame Dievui už Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje dovaną
18 val. Dėkojame Dievui už Kryžiaus šviesą ir Kristaus prisikėlimo pergalę


Pasaulio lietuvių ir padėkos šventė 
ŠVČ. M. MARIJA SOPULINGOJI

                  Rugsėjo 15 d., pirmadienis

„Štai tavo motina!“ (Jn 19, 27)

Liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupas ir užsienio lietuvių sielovadoje dirbantys kunigai
Piligrimų sielovadoje talkina Raseinių dekanato kunigai

Ypač kviečiami dalyvauti už Lietuvos ribų ir jos etninėse žemėse gyvenantys lietuviai  

8 val. Meldžiame Dievą malonių visiems Jubiliejaus rengėjams
9 val. Dėkojame Švč. M. Marijai už malones, patirtas pasirengimo Jubiliejui metu
10 val. Meldžiame drąsos ir stiprybės misionieriams ir savanoriams, besidarbuojantiems Lietuvoje ir visame pasaulyje
12 val. Meldžiamės už viso pasaulio lietuvius
18 val. Meldžiame, kad visos tautos šlovintų Viešpatį

Pamaldų tvarka Jubiliejaus šventimo metu

Šv. Mišios

8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje
10, 16 ir 18 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje arba aikštėje prieš Baziliką
11.30–11.55 val. Liturginė katechezė aikštėje prieš Baziliką

12 val. Švč. M. Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje prieš Baziliką

Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas

8–19 val. Bazilikoje ir Apsireiškimo koplyčioje 

Švč. Sakramento adoracija

8–21 val. Bazilikos Ligonių sveikatos koplyčioje

Marijos valandos

9.30 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje

Rožinio malda

17 val. procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką

Kiti renginiai

13.30 val. agapė ir koncertas mokyklos stadione
14 val. dokumentinis filmas apie Šiluvą kultūros namų salėje
15 val. konferencijos aikštėje prieš Baziliką