siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Skelbimų archyvas

2011 09 07 Prasidėjo didieji Švč. M. Marijos Gimimo (Šilinių) atlaidai ir Dievo Gailestingumo metų šventimas Šiluvoje (rugsėjo 7–15 d.)
Paskelbta: 2011-09-07

Rugsėjo 7 d., trečiadienį, Šiluvoje prasidėjo Šilinės – didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai. Juose šiemet taip pat švenčiami Lietuvos vyskupų paskelbti Dievo Gailestingumo metai, visiems geros valios žmonėms nešantys Dievo meilės ir gailestingumo, vilties ir padrąsinimo žinią bei atskleidžiantys jos šaltinį gailestingojo Viešpaties širdyje: „Jėzau, pasitikiu Tavimi.“

Šiemet – ir nuo šiol kasmet – atlaidai Šiluvoje pradedami rugsėjo 7 d. ir baigsis kaip įprasta rugsėjo 15 d. Rugsėjo 7-oji Šilinių atlaiduose – Palaimintojo Jono Pauliaus II diena. Jos iškilmių liturgijoje dėkojama Dievui už šį pavasarį palaimintuoju paskelbto popiežiaus Jono Pauliaus II gyvenimo ir šventumo pavyzdį ir meldžiama jo užtarimo. Tai pagarbos ir dėkingumo ženklas prisimenant, kokį brangų ir padrąsinantį žodį Šventasis Tėvas pasakė 1993 m. rugsėjo 7-ąją, lankydamasis Šiluvos šventovėje, ir kokia stipri buvo jo meilė Švč. Mergelei Marijai, kurios globos popiežius meldė Šiluvoje: Šioje žaliuojančių laukų apsuptoje Šventovėje Tu išklausai lietuvių prašymus ir surenki jų viltis. Duok jiems užsidegimo ir drąsos nugalėti materialinius ir moralinius sunkumus; padaryk vaisingus jų rankų ir proto darbus; apsaugok šeimų židinių džiaugsmą, visuomeninio gyvenimo vienybę, palaikyk ateities labui darbuotis pasiryžusią viltį.

Dievo Gailestingumo metams švęsti 2011 metų Šiluvos atlaiduose parengta išsami programa. Joje numatytos aktualios intencijos, begaliniam Viešpaties gailestingumui pavedant savo sunkumus bei žaizdas ir dėkojant Dievui už malones, kuriomis jis apdovanoja pavienio žmogaus bei įvairių bendruomenių, Bažnyčios bei visos visuomenės gyvenimą. Pagrindinės atlaidų iškilmės – Padėkos už Dievo gailestingumą šventė bus švenčiama rugsėjo 11-osios dienos sekmadienį.

Marijos radijas iš Šiluvos kasdien tiesiogiai transliuos:
10 val. – „Aktualijų“ laidą,
11.30 val. – katechezes,
12 ir 18 val. – šv. Mišias.

Be to, pagrindines pamaldas, kurioms vadovaus Lietuvos vyskupai, rugsėjo 11 d., sekmadienį, 12 val. tiesiogiai transliuos ir Lietuvos televizija. Tądien Šiluvoje bus sutinkami ir IX tarptautinio piligrimų žygio pėsčiomis iš Kryžių kalno dalyviai, ir bus meldžiamasi už jaunuosius Lietuvos piligrimus.

Atskiros atlaidų dienos skiriamos šeimoms ir jaunimui, ligoniams ir medicinos darbuotojams, katalikiškoms bendruomenėms ir maldos grupėms, kunigams ir vienuoliams, taip pat Lietuvos kariuomenei, Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnyboms – bus meldžiamasi už šių tarnybų darbuotojus bei jų šeimas. Paskutinę atlaidų dieną bus dėkojama Dievui už malones, per ilgus šimtmečius patirtas Marijos apsireiškimu 1608 m. palaimintoje Šiluvos žemėje.

Didžiuosius Šilinių atlaidus vėl švenčianti, seną, beveik penkių šimtmečių, visaip trukdytą ir persekiotą, tačiau išsaugotą ir nuolat gyvą atlaidų tradiciją turinti Šiluvos šventovė tegul ir mūsų dienų žmonėms taps asmeninės ir bendruomeninės maldos vieta, kur širdys taps atviros visus ir visa gydančiam Dievo gailestingumui. Jo drauge švęsti Šiluvoje laukiama atvykstant dešimčių tūkstančių mūsų krašto ir kitų šalių piligrimų.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba,
www.kaunoarkivyskupija.lt,   info@kn.lcn.lt