siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. Jubiliejus

Kauno arkivyskupija drauge su visos Lietuvos ir išeivijos tikinčiaisiais, su kitų pasaulio kraštų piligrimais 2008 metų rudenį, pasibaigus dvejų metų pasirengimo laikui, šventė Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejų.

Švč. M. Marijos apsireiškimo 400 metų Jubiliejus Šiluvoje buvo iškilmingai švenčiamas 2008 m. rugsėjo 6–15 dieną pagal numatytą jo šventimo programą.

2008 m. sausio 6 d., švenčiant Viešpaties Apsireiškimą, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius savo dekretu 2008-uosius buvo paskelbęs Šiluvos Dievo Motinos Jubiliejiniais metais. Jie prasidėjo vasario 3 d. šv. Mišiomis visų arkivyskupijos parapijų bažnyčiose meldžiant Švč. M. Marijos globos ir užtarimo pas Viešpatį. Tądien paskelbtas arkiv. S. Tamkevičiaus ganytojiškasis laiškas pradedant Jubiliejinius metus. 

Pasirengimas Jubiliejui prasidėjo 2006 m. rugsėjo 8 d. arkivyskupo S. Tamkevičius ganytojišku laišku „Dėl pasirengimo Dievo Motinos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui”. Jubiliejaus šventimo esminė žinia – įsiklausyti į Švč. M. Marijos žodžius, pasakytus per apsireiškimą Šiluvoje prieš 400 metų: „Čia kitados buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar ariama ir sėjama“, perteikti jų prasmę šiandienai, idant Jubiliejus taptų proga nūdien atnaujinti savo tikėjimą ir Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus garbinimą bendruomeniniame (ir tautos) bei asmeniniame gyvenime.

Tą pačią dieną arkivyskupas savo dekretu įsteigė Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejaus komitetą, o 2007 m. sausio 25 d. patvirtino pasirengimo Jubiliejui programą. Dveji pasirengimo Jubiliejui metai visiems arkivyskupijos, taip pat ir  Lietuvos tikintiesiems turėjo tapti „kelione per mūsų krikščioniško tikėjimo ir gyvenimo slėpinį, sujungianti visus draugėn ir kviečianti garbinti Vienatinį Dievo Sūnų, tapusį Marijos Sūnumi“. Rengiantis Jubiliejui siekta suteikti galimybę kiekvienam piligrimui ar jų grupei suvokti kvietimą garbinti Dievo Sūnų liturgijoje ir kasdieniame gyvenime, jį išgyventi ir į jį atsiliepti, pasitelkti šią progą skelbti Evangeliją, taip pat garsinti Šiluvą kaip piligrimystės vietą. 

Dvejų metų pasirengimo Jubiliejui  laikotarpiu arkivyskupijos sielovados prioritetas buvo Eucharistijos slėpinio šventimas. Pasirengimo programoje taip pat buvo numatyta puoselėti pamaldumą Dievo Motinai Marijai, daug dėmesio skirti parapinei katechezei, dėti pastangų ugdant veiklią artimo meilę, šeimų krikščionišką gyvenimą, dvasinius pašaukimus ir blaivų gyvenimo būdą, puoselėti gyvybės kultūrą. Skelbiant ir liudijant Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje  žinią pasirengimo metais siekta ugdyti krikščionišką sąmoningumą rengiantis sakramentams ir juos priimant, skatinti Šventojo Rašto skaitymą, sekmadienio šventimą, maldos svarbą ir kt.

Pasirengimas Jubiliejui, kaip buvo numatyta programoje, vyko trimis lygmenimis: parapijose, dekanatuose ir arkivyskupijos mastu, nes norėta, kad Dievo malonių gausa, užtariant Mergelei Marijai, paliestų kuo daugiau tikinčiųjų, o Jubiliejaus žinia pasiektų visus geros valios žmones.

Svarbus vaidmuo teko klebonams: jie steigė savo parapijose tikinčiųjų grupes, numatančias parapijų pasirengimo programas, švenčių bei renginių kalendorius, koordinuojančias pasirengimą ir dalyvavimą arkivyskupijos renginiuose ir švenčiant Jubiliejų Šiluvoje.

2007 m. birželio 9–10 d., per Dievo Kūno ir Kraujo (Devintinių) liturginę iškilmę, visose arkivyskupijos parapijose iškilmingai švęsta Eucharistijos šventė. 

Svarbus pasirengimo Jubiliejui parapijose akcentas – 2007 m. vasario 4 d. arkikatedroje bazilikoje pašventinta iš parapijos į parapiją keliaujanti Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopija. Numatytos ir  parengtos paveikslo sutikimo ir išlydėjimo parapijose apeigos. Po visas arkivyskupijos parapijas keliaujantis Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas 2008 m., prieš pat Jubiliejaus šventimą, arkivyskupijos piligriminės eisenos metu rugpjūčio 31 d. buvo iškilmingai atneštas į Šiluvą.

Pasirengimas vyko ir dekanatuose. Jų komitetai rengė dekanatų Eucharistinius kongresus, organizavo paveikslo piligriminę kelionę po parapijas bei dekanato tikinčiųjų piligrimines keliones į Šiluvą kiekvieno mėnesio tryliktomis dienomis, numatė gaires, kaip dalyvaus 2007 ir 2008 m. švenčiant Šilines Šiluvoje.

Marijos apsireiškimo Jubiliejui buvo skirtas 2007 m. arkivyskupijos  Mariologinis kongresas. Kaune ir Šiluvoje.  2008 m. per Devintines Kaune, taip pat pradedant Jubiliejaus šventimą Šiluvoje, surengtas arkivyskupijos Eucharistinis kongresas

Pasirengimo Jubiliejui eiga atspindėta arkivyskupijos kurijos leidinyje „Šiluvos žinia“ (nuo 2007 gegužės išleisti 6 numeriai). Juo siekiama skleisti Marijos apsireiškimo žinią, prisidėti brandžiau išgyvenant šią Viešpaties malonę, teikti erdvę dalytis savo tikėjimo ir bendruomenių atnaujinimo pastangomis.

Pasirengimo laikotarpiu sulaukta glaudaus parapijų grupių, dekanatų ir arkivyskupijos pasirengimo komitetų, bažnytinių institucijų ir visų dvasininkų bendradarbiavimo. Jubiliejaus programoje aktyviai dalyvauti buvo kviečiamos Kauno kunigų seminarijos, VDU Katalikų teologijos fakulteto bendruomenės.

Jubiliejui rengtis buvo pakviesti ir visi išeivijoje gyvenantys lietuviai: parapijos ir bendruomenės, įvairios institucijos ir organizacijos, lietuvių sielovadoje dirbantys kunigai, Dievui pašvęstojo gyvenimo institutų nariai, pastoracinių tarybų nariai ir visi tikintieji. Išeivijos lietuviai paraginti skleisti Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią, švęsti Jubiliejų savo parapijose ir bendruomenėse, užmegzti ryšį su pasirengimo komitetu Lietuvoje. Išeivijos lietuviai pakviesti rengti piligrimines keliones į Šiluvą ir atvykti švęsti Jubiliejaus Šiluvoje. Atsiliepiant į šį raginimą ir įsitraukiant į dvasinio pasirengimo kelionę užsienyje gyvenančių lietuvių iniciatyva buvo leidžiama „Šiluvos žinia išeivijoje“.

 Į Jubiliejaus šventimą Šiluvoje 2008 m. rugsėjo 6–15 dieną pakviesti atvykti visų Lietuvos vyskupijų, ypač kaimyninių kraštų, išeivijos tikintieji ir drauge išgyventi tikėjimo vienybę ir Dievo Motinos Marijos meilę visiems Bažnyčios vaikams, idant mūsų tėvynėje ir visame pasaulyje per amžius būtų garbinamas  Dievo Sūnus.

* * *

Šiluvos žinią savo klausytojams aktyviai skelbė ir Marijos radijas. Be pagrindinių iškilmių transliacijos, šio radijo programoje pasirengimo laikotarpiu vyko transliacijos:

  • Penktadieniais 16 val.  laida „Čia per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus...“ (vedė teol. lic. Vilija Karaliūnaitė); šioje laidoje kalbėta teologinėmis, kristologinėmis, mariologinėmis, sielovadinėmis temomis padedant klausytojams pasirengti tinkamai švęsti Šiluvos Jubiliejų.
  • Šeštadieniais po 14 val. iš Šiluvos šventovės tiesiogiai transliuojamos Rožinio maldos, buvo nuolat skelbiami Pasirengimo Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. Jubiliejui komiteto informaciniai pranešimai bei kitos naujienos.

Marijos radijas girdimas FM bangomis šiuose miestuose ir jų apylinkėse: Kaune - 95.7, Klaipėdoje - 106.0, Šiauliuose - 91.8, Vilniuje - 93.1, Anykščiuose - 95.0 MHz. Išsami programa bei kita informacija žr. www.marijosradijas.lt